Äldre kvinnor hotas av fattigdom

Den i Wien nyligen grundade ekumeniska plattformen Altersarmut bei Frauen – alt-arm-weiblich [Åldersrelaterad fattigdom bland kvinnor, gammal-fattig-kvinnlig] vill att man skall uppmärksamma situationen för kvinnor, som på sin ålderdom drabbas av armod. I Österrike räknar man med att omkring 203 000 personer över 65 drabbas av fattigdom och att 136 000 av dem är kvinnor, vilket framkom på en presskonferens på tisdagen. Målet för denna plattform är ge offentlighet åt missförhållandet, verka preventivt, få bort rådande tabuisering, samla krafterna och ställa krav på politikerna.

Plattformen har initierats av själavårdsansvariga för ärkestiftet Wien, stadsdiakonin i Wien, den katolska kvinnorörelsen, det katolska familjeförbundet, det katolska bildningsförbundet och organisationen Anima, bildningsförbundet för kvinnor. Utgångspunkten för grundandet av plattformen var medvetandet om ”att många äldre kvinnor helt enkelt lever på existensminimum”, enligt Beatrix Auer, medarbetare i ärkestiftets pastoralråd för seniorer. ”Av denna anledning har vi kommit samman, sysselsatt oss intensivt med temat och frågat oss vad vi skulle kunna göra”. Plattformen har fått understöd från officiellt håll. Biskopsvikarien för själavårdskategorier, Franz Scharl, hänvisade till påven Franciskus budskap vid Världsdagen för de fattiga, ”att sträcka ut handen till de fattiga, möta dem, se dem i ögonen, omfamna dem, låta dem känna värme och bryta ensamhetens onda cirkel”. Initiativet är ett tecken på ”långvarig samverkan” mellan de katolska och evangeliska kyrkorna syftande till att få till stånd ett medvetandegörande om rådande verklighet.

”Att angripa roten till det onda” är målet för organisationerna bakom plattformen, enligt professor Inge Troch, ledande kurator för den evangeliska kyrkan i Wien. Vård av barn eller anhöriga hindrar ofta kvinnor att arbeta heltid och kunna utnyttja sin utbildning fullt ut i förvärvslivet, vilket i slutändan leder till lägre pensioner. Mot denna bakgrund krävde Truch en ny definition av prestationsbegreppet, som inte bara borde omfatta förvärvsarbete, utan även de insatser som kvinnor gör inom ramen för familjen, något som samhället borde ta hänsyn till.

Att kvinnor oftare drabbas av fattigdom än män har sin bakgrund i den ojämlika behandlingen på arbetsmarknaden, menade Jitka Zimmermann, chef för stadsdiakonin i Wien. Enligt en socialutredning förtjänar kvinnor i snitt 23 procent mindre än män i samma yrkesverksamhet. Kvinnor arbetar också deltid i högre utsträckning. För närvarande arbetar 50 procent av kvinnorna deltid, mot tio procent av männen, enligt Zimmermann. Detta leder till att männens ålderspensioner ligger två tredjedelar högre än kvinnornas.

Plattformen vill även påverka politiken. ”Det är vår uppgift att noga granska de åtgärder som den nya regeringen i förbundsrepubliken inom de närmaste veckorna kommer att presentera, med utgångspunkt från hur man skall komma till rätta med åldersfattigdomen, särskilt bland kvinnorna”, sade Renate Moser, ansvarig för frågor rörande skilda och omgifta i ärkestiftet Wien. Den av regeringen 2003 införda beräkningsgrunden för ”livslångt arbete” har nämligen för kvinnorna lett till ”ekonomiska nackdelar”, då man räknat in den totala arbetstiden inklusive deltidsarbete och uppehåll vid beräkningen av pensionen. Mot denna bakgrund gäller det ”att ljudligt protestera mot ytterligare försämringar”.

Lukas Fischer från handelshögskolan i Wien har kalkylerat att varje hushåll, vars nettoinkomst ligger 60 procent under medianinkomsten hotas av fattigdom. […] Av de 1 543 000 personer i Österrike som är 65 år gamla eller äldre hotas 203 000 av fattigdom och av dessa är 136 000 kvinnor. Kvoten för fattigdom ligger på 13 procent, men hos kvinnor på 16 procent.

Kathpress 2018-01-17