Klart för kvinnliga biskopar i Church of England

I går, måndag (den 17 november), röstade generalsynoden för Church of England igenom den sista biten lagstiftning som krävdes för att kvinnor ska kunna bli biskopar i anglikanska kyrkan. I paragrafen som reglerar biskopsvigning lade man helt enkelt till att ”en man eller kvinna kan vigas till biskop”.

Redan i somras röstade generalsynoden igenom det förslag som skulle möjliggöra att även kvinnor kunde vigas till biskopar, något vi rapporterade om här på Signums hemsida. Eftersom Church of England är en statskyrka behövde dock även parlamentets båda kamrar rösta igenom förslaget, något som skedde under oktober månad. Som ett sista steg i denna statliga process gav drottning Elisabeth lagstiftningen sin kungliga sanktion. Efter detta kom alltså frågan tillbaka till generalsynoden, som nu röstat igenom lagstiftningen. Denna gäller från och med nu.

Det finns flera vakanser på biskopsstolar i Church of England, och den första kvinnliga biskopen väntas senast under början av nästa år (2015).

Kvinnliga biskopar finns redan i flera kyrkor inom Anglikanska gemenskapen, men steget som Church of England nu slutgiltigt tagit anses ändå mycket signifikant då denna kyrka allmänt anses vara moderkyrka till alla andra kyrkor i Anglikanska kyrkogemenskapen. Ärkebiskopen av Canterbury fungerar samtidigt som hela Anglikanska gemenskapens överhuvud.

Även om förändringen inte får några direkta konsekvenser för svenskt vidkommande är det ändå signifikant för det ekumeniska landskapet i stort. Enligt flera bedömare för detta i praktiken Church of England närmare de nordiska, lutherska nationalkyrkorna, medan det fjärmar den från de katolska och ortodoxa kyrkogemenskaperna. Så länge Svenska kyrkan men inte Church of England hade kvinnliga biskopar fanns exempelvis vissa frågetecken rörande dessa kvinnliga biskopars verksamhet, och i vilken utsträckning de kunde medverka inom ramen för verksamhet inom Church of England. Detta frågetecken är nu alltså uträtat.

Erik Åkerlund 2014-11-18

Läs också i om detta i BBC via denna länk här och i Church Times via denna länk här och inslag i Signum här och här