Kroppens teologi – kyrkans ”bäst bevarade hemlighet”?

Om man frågar ärkebiskop Samuel Aquila i det katolska stiftet Denver i USA är det som brukar benämnas kroppens teologi och naturlig familjeplanering – båda goda hjälpmedel för den mänskliga sexualiteten – kanske den katolska kyrkans bäst bevarade hemlighet. ”Faktum är att kyrkan har oerhört många positiva saker att säga om den gåva som utgörs av vår sexualitet”, sade ärkebiskopen vid ett möte för personer som undervisar i naturlig familjeplanering tidigare i februari.

Kroppens teologi är benämningen på en undervisning genom sammanlagt 129 tal som den förrförra påven Johannes Paulus II höll vid sina offentliga veckoaudienser mellan 1979 och 1984 på temat den mänskliga personen och sexualiteten. ”Kärnan i denna undervisning är den sakramentala synen på den mänskliga sexualitetens realitet”, sade ärkebiskop Aquila och menade att människans kropp talar ett språk som avslöjar något av mysteriet i Guds inre liv.

Ärkebiskopen tror att betydelsen av denna kroppens teologi och de positiva effekterna av naturlig familjeplanering utgör grundpelare för förståelsen av hur Kristus återlöste människans sexualitet efter syndafallet. ”Vad som gör kroppens teologi så unik är att den medför sann glädje inför relationer, äktenskap och vänskapsförhållanden”, påpekade han i sitt tal, och tillade att utan själva den utvecklade teologin om kroppen kan naturlig familjeplanering bli till ”ett slags katolskt preventivmedel, något som verkligen skulle vara en motsägelse”.

”Den som önskar erfara och skänka vidare glädjen av naturlig familjeplanering måste förstå kroppens teologi. Båda dessa hjälpmedel är något av den bäst bevarade hemligheten i katolska kyrkan.” I en tillbakablick på de senaste 40 åren ser ärkebiskopen övergrepp, bristande respekt och tron på att människan har obegränsad makt över den egna kroppen som orsaker till dagens ”sexuella härdsmälta”, det vill säga förvirringar i samhället rörande sexualiteten.

”Vi ser en ökning av otrohet och skilsmässor, fler dysfunktionella familjer, minskad psykisk hälsa bland barn och unga och en boom i antalet hushåll med bara en förälder”, noterade ärkebiskop Aquila i talet och utpekade 1960- och 70-talens sexuella revolution som grunden för avvisandet av kristna värden om sexualiteten. Många människor känner sig främmande inför en kultur av meningslöst sex och objektifiering, menade han vidare och såg ett uttryck för detta i den nya filmen ”Fifty Shades of Gray”.

”Människan är skapad och kallad till kärlek och att bli älskad, inte att bli utnyttjad, inte att bli till ett objekt för någon annans fantasier”, fortsatte ärkebiskopen. Fastän dagens förståelse av sexualitet ser målet i tillfredsställelsen av det egna jaget snarare än i självutgivandet, efterlyste ärkebiskop Aquila en återgång till den ömsesidiga kärlek och respekt som män och kvinnor borde ha för varandra.

”När en parrelation kännetecknas av en kärlek som är fri, total, trogen och fruktbar kommer personerna att kunna erfara den glädje som Gud avsåg för dem och härigenom reflektera Guds kärlek till världen”, sade han och underströk betydelsen av både naturlig familjeplanering och kunskap om kroppens teologi för de gifta parens förståelse av sexualiteten.

Men när ett par använder preventivmedel motsäger de detta budskap av totalt självutgivande, fastslog han. ”Man säger snarare: ’Jag ger dig en del av mig själv men jag håller också medvetet en del av mig för mig själv’, varför användandet av preventivmedel blir vilseledande. Lika högljutt och uthålligt som vår icke-troende kultur förkunnar sin syn på sex och lycka, lika enkelt kan en blick runt omkring oss avslöja den sorgliga sanningen: alltför många människor lämnas ensamma i mörkret, i sökandet efter, och i misslyckandet med att finna, kärleken.”

Medan det sekulära synsättet på sexualitet främjar objektifieringen av personen, menar ärkebiskopen att kyrkan ser sexualiteten som det definitiva utbytet av kärlek i det fullkomliga givandet av sig själv till den andre. ”Vi behöver proklamera högre och mer uthålligt att Gud har den bästa, rikaste och mest fullkomliga planen för lyckan i äktenskapet. Kärleken är en Person och Han har skrivit in en underbar kod för mänsklig kärlek i vars och ens kropp och hjärta.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-02-11