Norge: kyrkan och staten i konflikt om återbetalning

I striden om ekonomiskt stöd i miljonklassen har det katolska stiftet i Oslo officiellt anklagat den norska staten. ”Vi har aldrig vid något tillfälle fått för mycket pengar”, förklarade ärkestiftet i ett meddelande från den nordiska biskopskonferensen. En genomgång av medlemsregistret har visat att ”de flesta av de medlemmar, som staten betecknar som felaktigt registrerade, har varit medlemmar under hela sina liv”. I Norge får kyrkor och religionsgemenskaper ett statsunderstöd, vars storlek är beroende av antalet medlemmar.

Ledaren för stiftet Olso, biskop Bernt Eidsvig, tillstår samtidigt på nytt, att ”under en begränsad period användes en klandervärd metod för registrering av medlemmar”. Denna ”var till nackdel för enskilda personer och klandrades av kontrollmyndigheter”. ”Vi har beklagat detta och beklagar det återigen”, säger en talesperson. Man har emellertid lyckats att ”städa upp i det”.

Redan i början av 2015 tillstod stiftet i Oslo, att man registrerat cirka 7 000 personer som katoliker utan att dessa blev tillfrågade, eftersom man antog att de kom från katolska länder. Stiftet hade då använt sig av namnlikheter, som man kunde finna i telefonkataloger och offentliga register. Antalet på detta sätt illegalt registrerade katoliker är emellertid försvinnande litet i förhållande till det antal katoliker som faktiskt lever i landet, sade talespersonen.

Katolskt kristna utgör en minoritet i Norge. Landet är sedan reformationen starkt lutheranskt präglat. De flesta katoliker är invandrare.

En fordran på fyra miljoner euro

De norska myndigheterna tog upp anmälningar om bedrägeri och förelade stiftet, att betala tillbaka hela det statsunderstödet man tagit emot mellan åren 2011 och 2014 för kyrkans cirka 130 000 medlemmar.

Stiftets argument är att katoliker, som kommer som invandrare till Norge, förblir katoliker och är därmed kyrkomedlemmar i Norge. För den norska staten gäller stödet enbart för de personer, som vi inflyttning aktivt och med angivande av personnummer låter registrera sig i den norska katolska kyrkan. Denna regel, framhäver stiftet, gäller emellertid inte för medlemmar i den svenska evangeliska statskyrkan; för dessa blir i Norge automatiskt medlemmar i den norska systerkyrkan, vilken därmed blir berättiga till statsunderstöd.

Kathpress 2016-05-06