Påven mötte föreståndaren för SSPX

Både Vatikanen och S:t Pius X:s sällskap (förkortat SSPX) har bekräftat att påven Franciskus nyligen har hållit ett möte med prästsällskapets generalföreståndare, biskop Bernard Fellay, i Vatikanen. Den Heliga stolens pressavdelning gjorde under måndagen ett uttalande som antydde att påven och Fellay hade mötts i Vatikanen i lördags den 3 april. Uttalandet från SSPX under måndagen påstod däremot att påven hade tagit emot Fellay i sitt residens S:ta Martha inne i Vatikanen redan under fredagen. Där påstods vidare att Fellay hade sällskap av fader Alain-Marc Nely, som är vice generalföreståndare i prästsällskapet.

”Påven Franciskus hade önskat ett privat och informellt möte, utan alla formaliteter som en officiell audiens innebär. Det pågick i 40 minuter och präglades av en hjärtlig atmosfär”, sades det i SSPX-kommunikén. ”Efter mötet bestämdes att detta utbyte ska fortsätta. Sällskapets [dvs. SSPX – övers. anm.] kyrkorättsliga status diskuterades inte direkt men påven Franciskus och biskop Fellay har beslutat att dessa utbyten ska fortsätta utan brådska.”

SSPX uppger också att Fellay i lördags mötte ärkebiskop Guido Pozzo, sekreterare vid den Påvliga kommissonen Ecclesia Dei, den Vatikan-myndighet som under Troskongregationen har ansvaret för de läromässiga diskussionerna med SSPX.

Prästsällskapet SSPX grundades av dåvarande ärkebiskopen Marcel Lefebvre 1970 i syfte att utbilda präster som ett svar på vad han ansåg vara felaktigheter i kyrkan i kölvattnet till Andra Vatikankonciliet. Sällskapets relationer med den Heliga stolen försämrades avsevärt 1988 när Lefebvre lät viga fyra biskopar utan tillstånd från påven Johannes Paulus II. Denna olagliga biskopsvigning resulterade i att fem biskopar exkommunicerades. Exkommunikation hävdes 2009 av Benedictus XVI och sedan dess har det pågått förhandlingar mellan prästsällskapet och Vatikanen med syftet att ”återupptäcka den fulla gemenskapen med kyrkan”. I sitt beslut att häva exkommunikationen påpekade Benedictus XVI att ”uppenbarligen återstår lärofrågor att klargöra, och till dess har sällskapet inte någon kyrkorättslig status i kyrkan och dess ämbetsbärare får inte legitimt utöva något ämbete i kyrkan.”

Det största hindret för en försoning har varit Andra Vatikankonciliets uttalanden om religionsfrihet, vilket SSPX hävdar motsäger tidigare katolsk doktrin. Lärosamtalen mellan SSPX och Troskongregationen bröt samman sommaren 2012 när sällskapets generalföreståndare biskop Bernard Fellay vägrade att underteckna en deklaration som Rom hade utarbetat. Samtalen med Troskongregationen återupptogs emellertid 2014 och därefter har det funnits flera tecken på upptinade relationer mellan Vatikanen och SSPX. Förra året gav Heliga stolen en kardinal och tre biskopar i uppgift att besöka SSPX:s prästseminarier. Och i september meddelade påven Franciskus att under det nu pågående Barmhärtighetens jubelår kan troende katoliker fullt giltigt och lagligt efter bikt erhålla absolution för sina synder från präster som tillhör SSPX. ”Jag tror att det i en nära framtid kommer att gå finna lösningar om hur det ska gå att upprätta full gemenskap med prästerna och föreståndarna i Brödraskapet”, skrev påven då.

Ett antal ögonbryn lär dessutom ha höjts av att SSPX-föreståndaren Fellay i slutet av förra veckan (faktiskt 1 april, men artikeln var inte ett aprilskämt vilket en länk till den ursprungliga tv-intervjun bekräftar) i en offentlig intervju uttryckte stora förhoppningar om påven Franciskus personliga engagemang för att slutligen åstadkomma en upprättad gemenskap (intervjun kan läsas här: https://www.lifesitenews.com/news/one-of-pope-francis-strongest-critics-offers-a-surprising-note-of-hope).

Catholic News Agency, 2016-04-04