Påven: Universum är inget kaos och inte heller slutresultatet av kaos

Universum är inte ett kaos och har inte uppstått ur kaos, betonade påven Benedictus XVI inför Påvliga vetenskapsakademin. Snarare står det alltmer klart att universum har en ”ordnad komplexitet”, ”som tillåter oss att gå från specialiserade studier genom jämförande analyser och analogier fram till ett allmängiltigt perspektiv och även i omvänd riktning: från det allmänna till det specifika”. Bara människan kan fortlöpande vidga sin kunskap om sanningen och ”ordna den klokt till sin egen och sin omvärlds fromma”.

Enligt påven är det helt nödvändigt med en dialog mellan vetenskap och tro för att mänskligheten skall kunna lösa sina framtidsfrågor. Detta samspel krävs för att vi skall nå fram till en kultur med respekt för människan, för hennes värde och frihet, och även nå en uthållig utveckling för planeten.

Församlingen med 80 namnkunniga forskare samlades detta år till ett rådslag under temat: ”Komplexitet och analogi i vetenskapen: teoretiska, metodologiska och kunskapsteoretiska aspekter.”

Det ständiga samtalet mellan tro och vetande är helt nödvändigt i det stora arbetet att utforska människans och universums hemligheter, sade påven inför expertgruppen, bland vilka det fanns många nobelpristagare. Utan denna växelverkan saknas förnuft och sanning i frågan om människan, och vi hamnar istället i det irrationella, det mytiska, det likgiltiga – ”till skada för människan själv, världsfreden och vår slutliga bestämmelse.”

När man interdisciplinärt närmat sig universums och naturens ursprung, har det blivit tydligt att de olika vetenskaperna inte utgör skilda världar utan är komplext förbundna med varandra, påpekade påven. De visar att naturen kännetecknas av enhet, intelligens, harmoni och komplexitet.

Kathpress 2012-11-08