6 medarbetare i den katolska nyhetstjänsten Zenit avgår

Sex medarbetare på den katolska nyhetstjänsten Zenit har avgått på grund av oenighet med kongregationen Kristi legionärer efter att de beslutat sig för att öka kongregationens inflytande över Zenit, rapporterar CNA (Catholic News Agency).

I ett uttalande av de sex medarbetarna beskriver de att visionen med Zenit aldrig har varit att tjäna en viss kongregations intresse, utan hela den universella kyrkans. Detta arbete ser de nu som kringskuret och kan därför inte fortsätta på Zenit. Gisèle Plantec (Frankrike), Mirko Testa (Italien), Inma Álvarez (Spanien), Karna Swanson (England), Alexandre Ribeiro (Portugal) and Tony Assaf (Arabvärlden) har alla informerat den ansvarige för Zenit, Alberto Ramírez Puig om deras avgång.

När Zenit grundades 1997 av Jesús Colina ombads kongregationen att agera som rådgivare till ledningen i fråga om trohet till kyrkans läroämbete. Zenit har under sina verksamma år dock arbetat oberoende av direkt inflytande från Kristi legionärer. Tidigare i år informerades Colina om legionärernas önskan att förändra inriktningen av nyhetstjänsten och bad om hans avgång, vilket han också gjorde den 27 september. Anledningen som angavs då var bristen på förtroende och transparens mellan Colina och Legionen, både rörande det redaktionella och det ekonomiska, samt oenighet om Zenits framtid.

I en intervju med Jesús Colina den 29 september i CNA tar Colina bland annat upp de svårigheter som han upplevde med Kristi legionärer när skandalen om Kristi legionärers grundare Marcial Maciel rullades upp. Zenit som till stor del är beroende av enskilda donatorer för sin verksamhet vill tydligöra att de står separat från legionen och Colina ville förtydliga att de pengar som skänks till Zenit inte gick till Kristi legionärer.

Zenit har i dagsläget 450.000 prenumeranter över hela världen.

Red.