Ärkebiskop förbjuder kommunion i handen

Den katolske ärkebiskopen i Ugandas huvudstad Kampala, Cyprian Lwanga, publicerade i lördags ett dekret om det rätta firandet av eukaristins sakrament (”nattvarden”) i vilket han bland annat uttryckligt förbjuder mottagandet av kommunionen i handen.

Ärkebiskop Lwangas dekret innehåller flera olika konkreta åtgärder för att, som han själv uttrycker det, strömlinjeforma firandet av sakramentet i ärkestiftet och förhindra det missbruk som han menar har brett ut sig i mässfirandet. Ärkebiskopen framhåller att hans dekret bygger på de liturgiska och kyrkorättsliga normer som gäller för hela den universella kyrkan och är ett uttryck för den uppgift att vaka över det liturgiska livet i kyrkan så som kyrkolagen kräver av honom som biskop.

I dekretet står det bland annat: ”Från och med nu är det förbjudet att dela ut den heliga kommunionen i handen.” Ärkebiskopen påminner i sammanhanget om att den katolska kyrkorätten påbjuder att eukaristins sakrament måste äras högt av de troende, och fortsätter med att säga att han har nåtts av ”många rapporterade exempel av vanhedrande av eukaristin vilka har haft samband med mottagandet av eukaristin i handen” och att det därför ”är passande att återgå till det mer vördnadsvärda sättet att ta emot eukaristin på tungan”. Det är oklart huruvida mottagandet av eukaristin i handen har varit formellt tillåtet i Uganda eller bara har existerat som en sedvänja.

Dekretet förbjuder vidare firandet av mässa utanför kyrkor och kapell. Enligt den universella katolska kyrkorätten är detta regel såvida inte ”allvarliga behov” kräver något annat. Kyrkorätten fastslår också att personer som offentligt lever på ett sätt som motsäger den katolska kyrkans tro och lära inte kan ta emot kommunionen, som enligt katolsk syn inte är ett personligt fromhetsuttryck utan också en offentlig trosbekännelse. Ärkebiskop Lwanga exemplifierar med vanliga lokala situationer som faller under denna reglering, däribland samboskap och polygami.

Avslutningsvis påminner ärkebiskopen präster och diakoner om vikten av korrekt, föreskriven liturgisk klädsel och förbjuder en präst som ska vara huvudcelebrant i mässan att som medcelebrant tillåta någon som inte är klädd i föreskrivna liturgiska kläder. En sådan präst får i stället sätta sig bland de övriga troende i bänken, skriver ärkebiskop Lwanga.

När det gäller katolsk praxis för kommunionsmottagande kan man notera att påven Paulus VI, som genomförde reformeringen av den katolska liturgin i slutet av 1960-talet, uttryckligt beslutade att inte ändra på reglerna för kommunionsmottagande. På hans uppdrag instruerade Vatikanens gudstjänstkongregation i stället hela kyrkan om att även efter genomförandet av liturgireformerna skulle mottagandet av den heliga kommunion som tidigare ske knästående och på tungan.

På ställen där mottagande i handen redan existerade med tillåtelse av Heliga stolen skulle de lokala biskopskonferenserna avgöra om särskilda skäl motiverade en fortsatt sådan praxis och med två tredjedels tillstyrkande röstandel i biskopskonferensen skulle Heliga stolen bekräfta en fortsättning. Gudstjänstkongregationen framhöll att även om handkommunion praktiserats i den tidiga kyrkan var det rimligt att den stegvis fördjupade förståelsen av ”det eukaristiska mysteriets sanning, dess kraft och närvaron av Kristus i det” ökade viljan till vördnad och ödmjukhet inför sakramentet och dess mottagande, varför praxisen med munkommunion utvecklades naturligt. Bibehållandet av detta sätt att utdela och ta emot kommunionen skulle garantera värdigheten och respekten och motverka både profanering och motsägelser av läran om sakramenten.

Trots detta och följande uttryck av stöd för kommunionsmottagande på tungan av både till exempel påvarna Johannes Paulus II och Benedictus XVI har handkommunion blivit allt vanligare i synnerhet i västvärlden. Sedan 2004 gäller enligt en ny instruktion från Gudstjänstkongregationen att de troende får välja mellan de båda sätten att ta emot kommunionen givet att den lokala biskopskonferensen med Vatikanens erkännande av dess rätt, ger tillåtelse till det.

Catholic News Agency, 2020-02-03

Detta är en nyhetstext.

Originalet finns att läsa här.