Aforismer

Det som inte låg i min plan har legat i Guds plan. Och ju oftare något sådant händer mig, desto mer levande blir i mig trosövertygelsen, att det – ur Guds synvin¬kel – inte finns någon slump, att hela mitt liv ända in i minsta detalj är utstakat i den gudomliga försynens plan och för Guds allseende öga har ett fulländat me¬ningssammanhang. Då börjar jag glädja mig åt härlig¬hetens ljus, i vilket detta meningssammanhang skall uppenbaras även för mig.

Att ha en särskild kallelse är inte någon speciell utmär¬kelse, som ges åt några få utvalda, vilkas namn beva¬rats åt världshistorien. Varje människosjäl är skapad av Gud, var och en får i honom den prägel, som skiljer henne från alla andra. Och i hennes personliga särart har en kallelse till ett handlande, som passar till hen¬nes person, skrivits in i förväg.

Den som söker sanningen söker Gud, antingen det står klart för honom eller ej. Det har alltid varit mig myck¬et fjärran att tro, att Guds barmhärtighet är bunden till kyrkans gränser. Gud är Sanningen.

För att vi skall kunna uppfatta mänskligheten som en helhet, som omsluter och bär oss, är det viktigt att erfara det gemensamma, som trots all olikhet förbin¬der oss med människor från alla tider och väderstreck. Det är också viktigt att kunna erfara, hur vi själva berikas och kompletteras genom att leva tillsammans med andra slags människor.

Visst gäller Guds frälsningsplan hela mänskligheten och därför också hans utvalda folk. Men dessutom ligger också varje enskild själ honom om hjärtat. Varje enskild själ söker han med kärlek, som om hon vore en brud, och han omgärdar henne med trofasthet. Detta Guds kärleksfulla närmande blir till en sporre, som inte låter själen slå sig till ro.

Bönen ”Ske din vilja” i dess fulla bemärkelse måste tjäna som rättesnöre för den kristnes liv. Den bönen måste bestämma dagens lopp från morgon till kväll, årets gång och hela livet. Den kommer så att vara den kristnes enda omsorg, alla andra omsorger tar Gud på sig.

Det är omöjligt att bli en troende människa utan nåd: Å andra sidan kan tron inte komma till utveckling, om man inte frivilligt griper tag i nåden.

Ju mörkare det blir omkring oss, desto mer måste vi öppna vårt hjärta för ljuset från ovan.

Dessa aforismer härrör ur Edith Stein brev och övriga skrifter och återfinns i Anders Arborelius: Edith Stein biografi och texter.