Att bli gammal i dagens Sverige

Respekt heter en katolsk rörelse som vill främja en livets kultur och det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död. Det är också ett forum för viktiga frågor inom medicinen. I detta syfte anordnas seminarier på olika platser, senast den 18 september i Lund. På Kulturens auditorium hölls tillsammans med studieförbundet Sensus ett seminarium över temat ”Berikande eller belastande? Att bli gammal i dagens Sverige”.

Att ämnet är angeläget lär inte kunna bestridas. 18 % av befolkningen är över 65 år och andelen växer ständigt. Samtidigt har de anhörigas roll alltmer vuxit och den offentligt organiserade vården har nästan kommit att ses som ett komplement till vad de anhöriga kan prestera. Åldrandet i sig måste skil-jas från åtföljande sjukdomar, framhöll Respekts viceordförande Jeanette Unger Skou i sin inledning.

Överläkaren och karmeliten Johannes-Maria Störksen berättade om möten med de gamla i bibeln. I de bibliska texterna framhålls å ena sidan de gamlas ansvar och uppdrag och å andra sidan deras svaghet och styrka. Birgitta Odén, professor em. i historia, talade över omhändertagande av de gamla i ett historiskt och antropologiskt perspektiv. Med många exempel visade hon att bibelns ord om att hedra sina föräldrar blev styrande för lagstiftningen under lång tid, ja, ända fram till dess att välfärdsstaten tog över detta ansvar. Någon ättestupa har aldrig funnits utan är en skröna med isländsk bakgrund. Kosten i fattigvårdshusen var i regel inte sämre än i en genomsnittlig bondfamilj. Därefter talade Björn Lindgren, professor i hälsoekonomi, om ekonomiska följdverkningar av den åldrande befolkningen.

Professor em. Barbro Beck-Friis, Silviahemmet, höll ett mycket klargörande föredrag om demensen som en folksjukdom. Ty det är vad det är, den fjärde i ordningen. Demens – varav Alzheimer endast är en form – erkändes som en sjukdom så sent som 1984. Viktigt är att inse att även om närminnet försämras och andra mentala defekter uppträder, så är inte medvetandet grumlat. Den demente har samma rättighet till korrekt bemötande som en cancersjuk. Med många konkreta exempel och råd gav Barbro Beck-Friis en utmärkt bild av denna sjukdom och gav också exempel på de problem som anhöriga kan ställas inför.

Anna Bäsén, journalist och undersköters-ka, gav tidigare i år ut den uppmärksammade boken Vem skall ta hand om mamma? Min dagbok inifrån äldrevården. I denna bok redovisar hon erfarenheter från att ha arbetat på tre olika äldreboenden i Stockholm. I sitt anförande betonade hon att det behövs äldreboenden som drivs av ideella organisationer. Det är viktigt att tillsynen fungerar – som det nu är slits personalen ut både fysiskt och psykiskt. Slutligen talade läkaren och författaren Christina Doctare om människosynen i äldreomsorgen utifrån erfarenheter både i Sverige och Indien. Det kan finnas tillfällen då en människa måste berövas sin autonomi, men hennes integritet får aldrig kränkas. Det är inte fråga om ekonomiska resurser, människosynen är det avgörande; om inte människan ses som okränkbar, hjälper inga resurser i världen.

Seminariet – eller snarare konferensen – var mycket välorganiserat och samlade som mest ett åttiotal deltagare. De många inläggen visade hur engagerade människor är av detta ämne. Rörelsen Respekt har vunnit all respekt genom att ha anordnat denna dag i Lund.