Bildning för en okänd framtid

De senaste århundradena har mycket handlat om ekonomisk tillväxt, som verkligen tjänat oss väl. Vi har sett en exempellös förbättring i människors levnadsvillkor. Mätta magar och grundläggande trygghet från våld gynnar demokrati och människors inflytande över sina liv. Men tillväxt har sina avigsidor. En varmare planet kan tvinga fram folkförflyttningar. En skenande ojämlikhet i hur vi får ta del av tillväxtens goda skapar oväntade spänningar och rekyler. Överraskningarnas tid är nog inte över med Brexit och Trump.

Internet har skapat en revolution som få förutsåg. Det erbjuder oanade möjligheter att skapa ett bättre liv för människor på de mest förfördelade delarna av vår planet, inte minst genom kunskapsspridning. Samtidigt ändrar det förutsättningarna för våra liv.

Framtiden bär med sig flera liknande, snabba smygrevolutioner. Två stora är redan på gång: artificiell intelligens och bioteknik. Dessa kommer att omvandla våra samhällen på oanade sätt. Datorsystemet Watson vinner inte bara Jeopardy, det lämnar mer tillförlitliga diagnoser än den mest erfarna läkaren. Automatiseringen avskaffar farliga och monotona jobb. Försvarsforskare lyckas att med elektroniska hjälmar påverka hjärnan så att soldater i strid blir mindre rädda. Det finns inga gränser för hur människor kan förändras med genteknik och bioteknik – om inte vi sätter de gränserna.

Ångkraften, järnvägarna och elektriciteten bestämde inte om vi skulle få ett fascistiskt, kommunistiskt eller liberalt samhälle. På liknande sätt blir det andra skeenden än internet, den artificiella intelligensen eller biotekniken som bestämmer hur våra samhällen blir. Det avgör vi själva.

De år som människor ägnar åt en högskoleutbildning är troligen den längsta sammanhängande period då de får en chans att verkligen läsa och tänka på djupet. Frågor om att handla rätt och fel, om att självständigt våga bilda sig en uppfattning på goda grunder – och att kunna skilja mellan goda grunder och dåliga. Det är en krävande process där människor skapar sig själva. Det är det som jag menar är bildning.

För att kunna erbjuda goda utbildningar för en okänd framtid, behöver vi lägga stor vikt vid hur våra studenter skapar sig själva och sina livsfundament, hur de växer som människor i nära dialog med andra – tänkare, lärare, kurskamrater. Det är våra studenter som kommer att utveckla framtidens samhälle och de behöver därför bilda sig för ett ansvarstagande medborgarskap. För ett gott liv räcker det inte att man själv har det materiellt gott. Ojämlikhet föder otrygghet. Ingen människa är en ö; vi är alla beroende av varandra.

Vi har förmågan redan nu att skapa oss en värld där ingen behöver vara hungrig eller lida i onödan, där alla har möjlighet att bygga sina liv på det sätt som de vill. Där alla har förmågan att vara med och påverka sitt samhälle för det gemensamma goda. Men då behöver vi alltfler människor som ser, förstår och förmår påverka de stora sammanhangen. Då behöver de klokas röst höras mycket tydligare i världen. Högskolan är knappast det enda stället där människor kan utveckla den klokheten. Men högskolan har ett särskilt ansvar att vara med och skapa den utvecklingen.

Marita Hilliges är rektor för Högskolan i Dalarna.