Den Katolska Teologiska Akademien i Warszawa fyller 20 år/1954-1974

Med anledning av 20 års jubileum av ATK’s verksamhet (Katolska Teologiska Akademin) har det i somras publicerats en minnesbok ”Krizga panistkowa XX-leica Akademni Teologi Katofickiej Warszawae 1954-1974” (Warszawas Katolska Teologiska Akademins 20 års jubileum. En jubileumsskrift). Själva institutionen har presenterats i Signum tidigare i år (Nr 4, 1976). Den nyutkomna boken är ett samlingsverk, innehållande artiklar av ett 30-tal vetenskapsmän av olika grader som verkar eller har verkat vid Akademin. Inledningsartikeln skildrar Akademins tillkomst och utveckling, de tre sista kapitlen behandlar i tur och ordning studenternas sociala och kulturella verksamhet, bibliotekets utveckling och förlagsverksamheten vid Akademin. I övrigt innehåller boken utförliga redogörelser för de olika fakulteternas och specialgrenarnas vetenskapliga och didaktiska verksamhet med ytterst grundliga bibliografiska data: varje betydande forskare vid Akademin presenterar sin vetenskapliga produktion både i Polen och utomlands – med noggranna källhänvisningar. För att bara ta ett exempel: Akademins nuvarande rektor, prof. Stepien, bibelforskare, står för en lista över 64 egna publicerade arbeten – som till största delen handlar om den helige Paulus’ brev: forskningen täcker både den filosofisk-litterära aspekten och den teologiska (eskatologi, ecklesiologi och antropologi).

Dessa forskarbibliografier kan förmodas vara av stort intresse för forskare inom olika grenar av teologi, kanonisk rätt och kristen filosofi. Ett stort antal artiklar skrevs på latin, eller de ”stora” europeiska språken. Tyngdpunkten ligger naturligtvis på teologi: inom praktisk teologi exempelvis presenteras en mängd forskarbibliografier över följande områden: kateketik, homiletik, liturgi, religionssociologi, missiologi samt musikvetenskap. Hela samlingsverket imponerar genom sin mångsidighet och noggrannhet och bekräftar det intryck av sjudande intellektuell verksamhet som man får vid ett besök på ort och ställe. Kontrasten emellan den mycket anspråkslösa yttre miljön och den högklassiga forskningen och undervisningen kunde inte gärna vara större.