Etiska riktmärken vid livets gränser

De etiska frågorna kring mänskliga ingripanden vid livets början och dess slut är högaktuella. Problemen som sammanhänger med prenatal diagnostik och med terminalvård är erkända av alla. Abortfrågan kan inte längre isoleras från detta etiska problemkomplex, utan synes åter komma upp till principiell debatt.

Signum kommer att publicera några teologiska och filosofiska bidrag till reflexionen över livets gränser och människans möjligheter och rätt att påverka dessa gränser.

I detta nummer ställer vi i centrum för uppmärksamheten problemen som uppkommit med nya möjligheter att låta mänskligt liv bli till utan den normala konceptionen. I perspektivets förlängning finns både genetisk manipulation i det enskilda fallet och människoavel i större skala i syfte att förändra mänsklighetens genpool och få fram bättre exemplar av släktet homo sapiens. Den negativa motsvarigheten till aktiva eugeniska åtgärder är de som möjliggjorts av fosterdiagnostiken, som gör att människor som kan misstänkas bli sjuka eller handikappade kan väljas bort redan i livmodern. I nästa nummer kommer två mer principiella och filosofiska bidrag om livets grunder och gränser.

Biskopsmötet i Svenska kyrkan beslöt vid sitt januarimöte att låta utreda de etiska problemen som är förknippade med den nya biologiska tekniken.