Internationellt informations centrum

Pro mundi vita, internationellt informationscentrum i Bryssel av ökad betydelse för alla kyrkliga beslutsfattare, fyller 15 år. Från att ursprungligen ha varit en organisation med syfte att kartlägga personalbehovet för de katolska missionsinsatserna i Latinamerika, har PMV alltmer blivit en internationellt fungerande forskningsinstitution vars uppgift är att förse biskoparna men även präster och lekmän i ledande ställning i kyrkan med material till förståelse av den katolska situationen i olika delar av världen. ”Genom insamling, analys och distribution av sådant informationsmaterial som bedöms vara av vikt för kyrkan när det gäller själavårds- och samhällsfrågor”, som stadgarna uttrycker saken, söker PMV vara kyrkan till hjälp i hennes agerande. Man gör också undersökningar av katolska personalproblem, utger tre serier publikationer och anordnar konferenser. Kanske skulle PMV kunna kallas ett katolskt institut för framtidsforskning, eftersom dess yttersta strävan är att med hjälp av vetenskaplig metod ”tyda tidens tecken” inför dagens och framtidens utmaning.

Aktuella projekt

Från början var PMV särskilt inriktat på Brasilien. Senare kom också Afrika och Asien i blickpunkten, och övriga delar av Latinamerika. Av de större projekt som PMV på senare år har upptagit till bearbetning kan nämnas Kina, och kvinnans ställning i kyrkan. Sedan PMV 1972

publicerat en undersökning av ämnet Den kristna ungdomen och Mao Tse-tung, visade det sig att det förelåg ett allmänt intresse för den kinesiska frågan belyst ur PMV:s speciella synpunkt. I samarbete med Lutherska världsförbundet anordnade PMV två konferenser över ämnet Kina, en i Båstad i januari 1974 och en i Louvain i september samma år. Föredragen och gruppsamtalen handlade om den nya människan i Kina, tro och ideologi i sammanhang med det nya Kina, revolutionär antagonism och kristen kärlek, Kina och frälsningshistorien, det nya Kinas betydelse för kyrkans syn på sig själv. Ytterligare konferenser över Kinafrågan hölls i sju länder.

Frågan om kvinnan i kyrkan fick ny aktualitet under det av Förenta nationerna proklamerade internationella kvinnoåret 1975. 1 september samma år anordnade PMV i samarbete med Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet m.fl. organisationer en konferens i Louvain över ämnet Kvinnor och män som partner i den kristna gemenskapen. Under Kyrkornas världsråds generalförsamling i Nairobi i december 1975 deklarerade en rad delegater på tal om kvinnofrågan att konferensen i Louvain varit det mest givande av alla kristna initiativ under det internationella kvinnoåret.

Bland andra större projekt som är under utarbetande kan nämnas kyrkans verksamhet i storstäderna, kyrkan och framtidens ungdom, evangelisationen och utvecklingssamarbetet, dialogen med andra religioner.

Publikationer

I samband med nämnda forsknings- och konferensverksamhet utger PMV en rad olika publikationer. En bulletin som utkommer sex gånger om året distribueras till c:a 10 000 beslutsfattare i kyrkan i olika delar av världen. Den trycks på engelska, tyska, franska, spanska och holländska. En dossier utges vidare i fyra serier, nämligen rörande Asien-Australien, Latinamerika, Europa-Nordamerika, Afrika. Slutligen utger PMV ett informationsblad om olika tjänster och gemenskapsformer i kyrkan. Bland de många ämnen förutom situationsanalyser i ett 40-tal länder som behandlats i bulletinerna kan nämnas de katolska universitetens betydelse (1966), de kvinnliga ordenskallelserna i Västeuropa (1967), kyrkan och det sekulariserade samhället: erfarenheterna från Skandinavien (1969), utbildning och utveckling i Latinamerika (1972), den katolska pingströrelsen (1976). 1 dossierserien (före 1976 kallad Special Notes) kan nämnas stiftssynoden i Köpenhamn (1969), kvinnan och prästämbetet (1970), kyrkan och kapprustningen (1973), familjeliv och äktenskap bland de kristna i Afrika söder om Sahara (1976).

Organisation

Det var en holländsk franciskan, Montanus Versteeg, som 1961 väckte förslaget att ett internationellt informationscentrum skulle bildas till hjälp för beslutsfattarna i olika kyrkliga organ. Han fick stöd av bl.a. några katolska hjälp och missionsorganisationer, t.ex. det västtyska Misereor och Mission de France. Det första sekretariatet förlades till Tilburg i Nederländerna; numera har PMV sitt högkvarter i Bryssel. En internationell kongress i Essen 1963 enades om organisationsformer, stadgar, ekonomi, syfte m.m. Idag leds PMV av en styrelse under ordförandeskap av A. Vanistendael, ledare för belgiska Caritas; ett konsultativt råd under ordförandeskap av biskop F. Hengsbach av Essen, och en generalförsamling, vars ordförande är fader Amalorpavadass, ledare för Katolskt centrum för undervisning och liturgi i Bangalore, Indien. Ledamöterna i dessa tre organ kommer från länder i alla världsdelar. Staben i Bryssel räknar bland sina tio medlemmar kvalificerade forskare från olika hörn av världen under ledning av prof. 1. Kerkhofs SJ. PMV:s ekonomi slutligen bygger dels på gåvor från alla de personer och institutioner som erhåller någon av institutets publikationer, donationer samt årliga anslag från katolska missions- och hjälporganisationer i Tyska förbundsrepubliken, Nederländerna, Schweiz och Belgien.

1. International Research and Information Center Rue de la Limite 6

B-1030 Brussels – Belgium