Katolsk historisk förening

Fredagen den 26 mars bildades en förening för alla som är intresserade av katolska kyrkans historia i Sverige. Till det konstituerande mötet i Stockholm hade drygt 50 personer från hela landet mött upp. Efter ett uppskattat föredrag av docent Sven-Erik Pernler om reformationen i Sverige konstituerade sig Katolsk historisk förening i Stockholms katolska stift. Att det finns ett stort intresse för och behov av en katolsk historisk förening visade sig i diskussionen om föreningens verksamhet. Det framfördes många förslag om vad föreningen ska syssla med. En viktig uppgift är att intervjua äldre församlingsmedlemmar, präster och ordensfolk som känner kyrkans historia och vet mycket som inte finns i det officiella materialet. En akut uppgift är också att förhindra att textilier, kalkar, adressregister, protokoll och annat viktigt material slängs bort t.ex. i samband med att församlingen flyttar in i en ny kyrka. Katolska kyrkan i Sverige befinner sig i en expansionsfas och då är det risk att man bara ser framåt och glömmer bort att bevara det gamla. Genom den nyligen antagna arkivstadgan utfärdad av Biskopsämbetet har det här arbetet fått en regelbok och föreningen vill verka för att arkivstadgan verkligen efterlevs ute i församlingarna och ge råd och uppmuntran till dem som ansvarar för arkiveringen. En mer långsiktig uppgift för föreningen är att stimulera till forskning om katolska kyrkans historia i Sverige och att kunskaper om katolska kyrkan sprids i det svenska samhället.

Vid det konstituerande mötet valdes en styrelse för föreningen. Den är tänkt att representera olika viktiga områden för katolska kyrkans historia. I styrelsen ingår Msgr Lars Cavallin ordförande, Barbro Lindqvist som är initiativtagare till föreningen och författare till flera böcker om katolska kyrkan i Sverige, fil. dr Karl-Erik Larsson representerar museiområdet i sin egenskap av f.d. museichef, Lars Hallberg, arkivarie på Riksarkivet och historikerna fil. dr Yvonne Werner från Lund och doktorand Åsa Karlsson från Uppsala.

Alla som är intresserade av att vara medlemmar i föreningen kan kontakta Barbro Lindqvist, Lägergatan 9, 87141 Härnösand, tel 0611/211 87.