Katolsk-muslimsk dialog i Rom

Två år efter påven Benedictus XVI:s föreläsning i Regensburg och ett år efter ”de 138 muslimska lärdes” brev till kristenhetens ledare kunde det planerade dialogforum för ett antal utvalda experter från den muslimska världen och den katolska kyrkan äga rum i Rom den 4–6 november.

”Kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan” var det inledande teologiska temat. Den nyligen utnämnde sekreteraren för Troskongregationen, Luis Francisco Ladaria Ferrer, som är spansk jesuit, presenterade en katolsk fundamentalteologisk syn på ämnet och från den muslimska sidan följde ett anförande av dr Aref Ali Nayed från Libyen. Dr Nayed har tidigare varit professor vid Påvliga institutet för studier i arabiska och islamologi.

Arbetsdag nummer två ägnades åt människovärde och ömsesidig respekt. Målet var att komma fram till en gemensam etisk grund.

Av säkerhetsskäl hölls förhandlingarna bakom lyckta dörrar och det rådde också en viss sekretess angående samtalen. Deltagarnas säkerhet gjorde också att listan på de medverkande inte offentliggjordes förrän samma dag som mötet inleddes. Den muslimska sidan representerades av 24 delegater och fyra experter som avspeglade såväl den geografiska som den religiösa bredden inom islam. Ledare för gruppen var stormuftin Mustafa Ceric från Bosnien-Hercegovina. På den katolska sidan fanns 29 delegater inklusive experter och rådgivare med ordföranden för Påvliga rådet för interreligiös dialog, kardinal Jean-Louis Tauran, i spetsen.

I programmet ingick också en påvlig audiens i Sala Clementina i Vatikanen. I det anförande som påven höll uppmanade han deltagarna att inte låta sig styras av fördomar och missförstånd utan fastmer uppfatta sig som medlemmar i ”en familj, Guds familj”. Påven fortsatte: ”Min förhoppning är att de grundläggande mänskliga rättigheterna ska värnas överallt.” Det är en plikt för politiska och religiösa ledare att se till att dessa rättigheter kan få sitt uttryck i en fullständig respekt för den enskildes samvets- och religionsfrihet. Den diskriminering och det våld som många troende utsätts för på olika håll i världen ”är oacceptabelt och kan på intet sätt försvaras”.

Den iranske muslimske filosofen Seyyed Hossein Nasr, som lever i USA, sade i sitt hälsningstal till påven att de församlade kristna och muslimska deltagarna ingalunda skulle uppfattas som diplomater utan som troende människor som står inför Gud och som anser sig vara ansvariga inför honom snarare än inför världsliga auktoriteter. Målet är fred mellan de båda religionerna. Bara genom att skapa fred mellan religionerna är det möjligt att skapa fred mellan länder, i synnerhet mellan den muslimska och den västliga världen. Han menade också att kristna och muslimer tillsammans kan kämpa mot sekularisering och antireligiösa krafter i den moderna världen. Trots alla olikheter religionerna emellan är båda religionerna ense om det dubbla budet om kärleken till Gud och kärleken till nästan.

Slutdeklarationen från det första mötet med Forum för dialogen mellan islam och den katolska kyrkan i Rom visar, att en lång rad kontroversiella ämnen behandlats och att en principiell enhet uppnåtts av delegaterna. Dokumentet behandlar religionsfriheten och skyddet för minoriteter och även jämlikheten mellan man och kvinna. Särskild uppmärksamhet fäster man vid ungdomens religiösa fostran i den egna religionen, men man betonar även att unga människor för att undvika fördomar och missförstånd behöver kunskap om andra religioner. Man tar avstånd från alla former av våld och terrorism och förkastar i synnerhet sådant våld som utövas i religionens namn. Till religionsfriheten räknas rätten att offentligt och privat få praktisera sin religion och att få tillgång till lokaler för sin gudstjänst. Man förkastar gemensamt alla former av hädelse mot heliga symboler och religiösa grundargestalter. Slutligen slår man fast att katoliker och muslimer ska vittna om tron på en transcendent dimension av livet i en värld som är präglad av materialism och sekularisering.

Ett annat resultat av detta forum är inrättandet av en permanent kommitté med uppgift att behandla kontroversiella frågor religionerna emellan. Ett nytt möte är aviserat om två år och ska hållas i ett land med en muslimsk majoritet.

La Croix 2008-11-05; 2008-11-07, Kathpress 2008-11-04; 2008-11-06