Katolsk tillväxt i Stockholm

Religionssociologiska institutets sammanställning av om möjligt alla gudstjänstbesök i Storstockholm veckoslutet 17/18 nov. 1984 visar inga mer dramatiska förändringar i fördelningen och i antalet besök, 56 000 besök betyder i relation till befolkningen 4 %. Detta antal har förändrats obetydligt under de år även lördagen innefattats i räkningen. Svenska kyrkan svarade för ung. en tredjedel av besöken. Av de knappt 19 000 besöken i Svenska

kyrkan denna speciella kyrkomusikhelg gällde nära 3 000 evenemang som annonserats som ”konsert, musikal, sång” etc. Men denna större andel av musikandakter o dyl har inte betytt fler besökare än ”normalt”.

Det förefaller som en de fria samfundens andel under de senaste åren något minskat. De hade 1984 tillsammans 24 000 besök. Pingströrelsen svarar som vanligt för mer än

hälften av dessa, men antal och andel förefaller inte att öka.

Kategorin ”övriga” har ökat sin andel av gudstjänstbesöken till 23 % av samtliga. Inom denna grupp är det huvudsakligen s.k. invandrarsamfund som ökat till totalt 7 500. Man kan eljest konstatera att Jehovas Vittnen under 80-talet snarast haft stabila siffror, där bortåt en tredjedel samlas i grupper med annat språk än svenska. S.k. nyandliga rörelser samlar som vanligt ca en procent av gudstjänstbesökarna.

Undantaget från den relativa stabiliteten är i första hand katolska kyrkan. Veckoslutets mässor har i förhållande till året innan samlat drygt 1 000 fler besökare, mer än 4 600, något fler än Svenska Missionsförbundet. Tidigare år har sett en stabil katolsk ökning med ett par hundra per år. Den onormalt stora ökningen hänför sig till största delen till de två mest besökta mässorna på invandrarspråk, den polska i S:t Johannes, drygt 800 och den spanska (latinamerikanska) i domkyrkan drygt 450. Uppenbarligen har de nya eller renoverade stora kyrkorna i innerstaden i kombination med det senaste årtiondets invandring medfört att i Storstockholm katolska gudstjänster samlar en fjärdedel av besöksantalet i regionens 150 lokaler tillhörande Svenska kyrkan.

Om ökningen av katolska mässbesökare fortsätter att hålla 1984 års nivå, kan inte avgöras förrän vi sett den vidare utvecklingen. Invandringens betydelse kan illustreras av att de icke-protestantiska invandrarsamfunden sammanlagt hade fler besök än de tre ”klassiska” frikyrkosamfunden, SMF, SBS och MK.

Närmare redovisning av gudstjänstbesöken i Storstockholm kommer i ett Smärre meddelande från Religionssociologiska institutet.