Människan i ljus brytning

Margareta Melins författarskap handlar företrädesvis om människans dolda och glömda andliga insida och moraliska uppdrag. Hennes intresse är att få människor att komma till insikt om meningen med sina liv och hur de bör se på varandra. De är inte i första hand lamslagna och upplösta varelser eller ”syndare” bortom inre värdighet, livsmod och frihet. Varje människa är framsprungen ur samma kärlek. ”I varje människa finns en återspegling, en ljusreflex, av den som skapat oss.” I alla sina texter söker författaren väcka sina läsares nyfikenhet på att lära känna sig själva.

Även i denna nya bok vill Margareta Melin ge andlig vägledning, utan någon bekännande framtoning eller ivrigt missionerande avsikt. Boken är indelad i 7 kapitel där varje kapitel består av flera avsnitt med mestadels texter med biblisk anknytning samt författarens kommentarer, ofta i poetisk form. Stommen i boken utgörs av texter hämtade från tidigare radiogudstjänster och från medi-tativa liturgiska samlingar.

Titlarna till de olika avsnitten i boken avslöjar författarens intresse. Talande rubriker såsom ”Blicken som befriar”, ”Guds kärlek i oss”, ”Sann människa”, ”Lika värde”, ”Leva och låta leva”, ”Min kropp är mitt hem” söker leda läsaren till eftertanke och självprövning. Människan är en sammansatt varelse. Hon består av flera komponenter som tillsammans utgör hennes identitet. Varje försök att fånga in henne i en begränsande definition måste misslyckas. Margareta Melin är medveten om att hon med sina mosaikstenar inte kan skapa något porträtt utan luckor och skuggor. Hon fogar samman fragmenten till en människosyn som är varken enhetlig eller fullbordad. I människan ryms ”klarsyn och frimodighet sida vid sida med vankelmod och förvirring”. Men tvärsigenom och bakom fragmenten skymtar helheten.

Avsnittet med rubriken ”Som en kristall” belyser författarens människosyn särskilt tydligt. Människans förhållande till Gud kan liknas vid kristallens förhållande till solen. ”Kristallen skiner som en liten sol, när den träffas av solljuset.” Hur klart den lyser beror på hur fri från beläggning av främmande ämnen och egna dekorationer hon är. Då kan det hända att hon kan förmedla det solljus hon fångat upp till sin omgivning. Solens ljus och värme omsätts till en energikälla och till handlingskraft i medmänniskans tjänst. Helgonen är en krans av kristaller som genom sitt återsken av solljuset upplyser sin omgivning.

Författarens texter utstrålar enkelhet, vänlighet och värme. De är lätta att läsa men mindre lätta att ta till sig. Tolkningen av Skriftens budskap och dess tillämpning i en ofta tråkig och tröstlös vardag är framsprungna ur en lång erfarenhet med männi-skor i nöd och därför också mycket personliga och trovärdiga. Texterna förutsätter förkunskaper om det kristna budskapet och en inre beredskap att öppna sig för det och låta det verka i människans insida och hennes uppgift i världen. De förmedlar helande krafter och leder läsaren från uppgivenhet och revolt mot sig själv till inre frid. Upprördheten över ondskan i världen och ens eget inre kaos kan då förvandlas till en befriande glädje som övergår allt förstånd.