Sveriges Kristna Råds rekommenderade översättning

Den nicenskkonstantinopolitanska trosbekännelsen

Vi tror på en enda Gud,

allsmäktig Fader,

skapare av himmel och jord,

av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,

Guds ende Son,

född av Fadern före all tid,

ljus av ljus,

sann Gud av sann Gud,

född, inte skapad,

av samma väsen som Fadern,

på honom genom vilken allt blev till;

som för oss människor

och vår frälsning

steg ner från himlen,

blev människa av kött och blod

genom den heliga Anden

och jungfrun Maria,

korsfästes för vår skull

under Pontius Pilatus,

led döden och begravdes,

uppstod på tredje dagen

i enlighet med skrifterna,

steg upp till himlen,

sitter på Faderns högra sida

och skall återvända i härlighet

för att döma levande och döda,

och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,

som är Herre och ger liv,

som utgår från Fadern,

som tillbeds och äras

med Fadern och Sonen

och som talade genom profeterna.

Vi tror på en enda, helig,

universell/katolsk och apostolisk kyrka.

Vi erkänner ett enda dop,

till syndernas förlåtelse.

Vi väntar på de dödas uppståndelse

och den kommande världens liv.

Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket,

din är makten och äran,

i evighet. Amen.