Avtal mellan den Heliga stolen och Kina om biskopstillsättningar

Ett historiskt dokument rörande proceduren för tillsättning av biskopar i Kina har undertecknats av representanter för Heliga stolen respektive Folkrepubliken Kina. Den officiella kommunikén, som offentliggjordes samtidigt i Vatikanen och Peking i lördags, torde komma att beröra miljontals kinesiska katoliker och har väckt intresse och reaktioner över hela världen. I tillkännagivandet definieras avtalet som ”frukten av ett gradvist och ömsesidigt närmande efter en lång och noggrann förhandlingsprocess”. Vidare sägs det att ”avtalet förutsätter möjligheten av periodisk granskning av dess tillämplighet. Det handlar om utnämningen av biskopar, en fråga av mycket stor betydelse för kyrkans liv och som skapar möjligheter för större samverkan på bilateral nivå”. Presskommunikén avslutas med den gemensamma förhoppningen att ”avtalet skall befordra en fruktbar och framåtblickande institutionell dialog och bidra positivt till livet i den katolska kyrkan i Kina, till det gemensamma bästa för det kinesiska folket och till freden i världen”.

Själva avtalstexten finns inte med i presskommunikén. Avtalet är visserligen underskrivet, men texten har definierats som ”provisorisk” då den skall löpa över en viss tid på prov, sannolikt under ett par år, i syfte att se hur den fungerar. Den skall vara ett flexibelt verktyg, som kan modifieras och förbättras genom överenskommelse mellan båda parterna. Några detaljer rörande hur biskopar framdeles skall tillsättas framgår inte, men de lär inte avvika mycket från ett dokument som tillkom år 2010 efter en lång period av förhandlingar, då dörren öppnades mot en möjlig överenskommelse om biskopstillsättningar. Vid den tiden diskuterades möjligheten att biskopskandidater kunde utses av representanter från stiftet  (präster, representanter för kvinnliga ordnar och lekmän), som skulle godkännas av politiska tjänstemän, innan kandidaten på förslag skulle överlämnas till Heliga stolen för utvärdering och godkännande. Heliga stolen skulle ha rätt att avfärda en kandidat som bedömdes inte lämplig som biskop. I det fallet skulle man kunna överväga andra kandidater efter ytterligare val och samtal tills man fått fram en som Heliga stolen funnit värdig att bli vigd.

Många problem är fortfarande olösta, till exempel situationen för biskopar som inte är godkända av regeringen (de s.k. underjordiska biskoparna), vidare den roll och status det kinesiska biskopskollegiet skall tillerkännas (det har inte godkänts av den Heliga stolen, eftersom de ”underjordiska” biskoparna är uteslutna). Förhandlingarna har tagit ett steg i taget och man har gått in för att inte kräva att alla problem måste lösas på en gång. Parterna har enats om en metod som skall säkerställa effektivitet och en fortsatt dialog, varje fråga skall diskuteras tills man nått fram till en lösning båda parter kan acceptera.

Det är första gången Folkrepubliken Kina erkänt påvens roll som den katolska kyrkans andlige och hierarkiske ledare och det rör därmed vid själva kvintessensen i den katolska enheten, nämligen rätten att utse biskopar. Framdeles kommer alla biskopar att vigas med fullständig förbindelse med påven. Den stereotypa bilden av ”två kyrkor”, en ”påvetrogen” och en knuten till kommunistpartiet kan nu en gång för alla avfärdas, låt vara att det tyvärr ännu finns medier som hävdar att katolicismen i Kina rättar sig efter politiska normer. Kyrkan är sann mot sig själv och fullföljer sin sändning, fastän den förföljs och kontrolleras.

Källa: La Stampa / Vatican Insider 2018-09-23