Bikthemligheten bekräftas i domstolsutslag i USA

Lagen får inte tvinga katolska präster att bryta mot bikthemligheten, konstaterade en distriktsdomare i den amerikanska delstaten Louisiana i en dom förra veckan. Distriktsdomare Mike Caldwell konstaterade att en delstatlig lag som kräver att präster anmäler till myndigheterna när de hör någon berätta att han/hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp, bryter mot prästens religionsfrihet som måste betraktas som skydd för bikthemligheten.

Domslutet gäller en stämning som en nu 22-årig kvinna inlämnade mot en katolsk präst i stiftet Baton Rouge i Louisiana, USA, efter att hon som 14-åring hade berättat för prästen i en bikt att en 64-årig församlingsmedlem hade utnyttjat henne sexuellt. I stämningen anklagades prästen för att inte ha anmält övergreppet till berörda myndigheter, och stiftet för att inte ha instruerat honom om delstatslagens förpliktelser i detta avseende. Prästen hänvisade i sitt försvar till den entydiga bestämmelsen i den katolska kyrkolagen vilken säger att om en präst som yppar något som har sagts under bikt automatiskt blir exkommunicerad [så att han därmed inte kan fullgöra sina uppgifter som präst – övers. anm.]: ”Om bikten inte är helig kan ingen någonsin lita på oss.”

Den lag som nu har domstolsprövats tvingar präster att anmäla fall av sexuella övergrepp som har kommit till deras kännedom, också under bikt. Vissa formuleringar i lagen kan tolkas som att de ger undantag, men andra delar av den kräver obligatorisk anmälan ”oaktat anspråk på tystnadsplikt”. Det aktuella domslutet konstaterar nu att detta krav i lagen inte är förenligt med religionsfriheten så som den garanteras av den amerikanska konstitutionen.

Domen kan komma att överklagas till delstaten Louisianas högsta domstol. Domare Caldwell fastslog att den klagande kvinnan själv förstås är helt fri att vittna inför en jury i en rättegång om det som hon påstår att hon berättade för prästen 2008. Ett problem för rättvisa att kunna skipas i just detta fall är dock att den anklagade mannen dog 2009.

Catholic News Agency, 2016-03-02