Biskop Anders visar väg

I ett brev till de troende i Stockholms katolska stift, publicerat i dag den 4 september, uttrycker kardinal Arborelius förtvivlan över de övergrepp som kommit i dagen runt om i den världsvida kyrkan.

Stockholms katolska stift antog 2001 en beredskapsplan mot sexuella övergrepp mot barn och unga, och präster, kateketer och ungdomsledare har utbildats enligt denna.

Som ett ytterligare steg har nu inrättats en heltidstjänst för det förebyggande arbetet. Biskop Anders skriver att ”för att denna verksamhet ska lyckas behöver vi alla hjälpas åt, inte minst genom att se till att misstankar om övergrepp rapporteras och polisanmäls.”

Biskopen påminner också om att detta är ett angeläget böneämne för oss alla: ”Vi ber för alla barn och unga, att de skall förskonas från alla övergrepp. Vi ber för alla biskopar och andra i ledande ställning, att de med iver kraftfullt bekämpar detta gissel. Vi ber för alla präster om Andens hjälp att leva ett kyskt och heligt liv. Vi ber speciellt för den helige fadern om Andens vishet och ljus, eftersom det finns en fara att vissa utnyttjar denna svåra situation för att underminera hans uppgift som Petri efterträdare.”

Biskopens brev i sin helhet finns här och stiftet har nyligen också påmint om beredskapsplan och kontaktuppgifter som finns att läsa här

Red. 2018-09-04