Biskop Mussinghoff: Kölns omskärelsedom hotar religionsfriheten

Ordföranden för avdelningen för religiösa förbindelser med judendomen inom den tyska katolska biskopskonferensen, biskop dr Heinrich Mussinghoff (Aachen) uttalar sig på följande sätt om den dom, som Kölns hovrätt fällde tisdagen den 26 juni, angående religiöst motiverad omskärelse av pojkar som saknar möjlighet till samtycke:

”Domen i Kölns hovrätt om omskärelse av pojkar är ytterst förvånande, eftersom den på intet sätt gör rättvisa åt föräldrarnas grundlagsskyddade religionsfrihet och deras rätt att uppfostra. Det motsatsförhållande – som domaren konstruerar – mellan den grundläggande rättigheten till religionsfrihet å ena sidan, barnets bästa å den andra, övertygar inte i detta fall. Olika läkare gör olika bedömningar angående de hälsomässiga konsekvenserna av omskärelse. Domaren påstår emellertid rätt och slätt, att omskärelse går emot barnets bästa och tillfogar pojken skada när denne når vuxen ålder. De hittills gjorda erfarenheterna i Tyskland och över hela världen ger anledning att tvivla på detta påstående.

Det är inte heller begripligt, varför omskärelse skulle strida mot barnets intresse att senare i livet bestämma sig för religionstillhörighet. Friheten att vid en viss tidpunkt i livet vända sig från föräldrarnas religion inskränks på intet vis genom omskärelse. Däremot är ett förbud mot omskärelse av barn ett svårt ingrepp i religionsfriheten och i föräldrarnas rätt att uppfostra.

I judendomen är omskärelse av pojkar, vilket i regel sker 8 dagar efter födseln, en bibliskt grundad plikt för föräldrarna. Den genomförs av utbildat fackfolk. Omskärelsen markerar inte bara tillhörighet till det judiska folket, utan förstås också och framförallt som ett tecken på förbundet med Gud. Liknande föreställningar finns inom islam. Även om omskärelse inte är föreskriven i Koranen, så är den ändå av traditionen en religiös plikt för många föräldrar. Det är beklagansvärt, att hovrätten inte har satt sig in i de religiösa motiv som ligger till grund för omskärelse.

Domen utlöser oro i den judiska och i den muslimska gemenskapen. Många undrar bekymrat, om de i framtiden obehindrat kan utöva sina religiösa plikter i vårt land. Det är därför nödvändigt, att juridisk klarhet nås så snart som möjligt i denna fråga och att ett ostört utövande av religionsfriheten säkerställs.”

Pressmeddelandet av den 27 juni 2012 från Tyska Katolska biskopskonferensen här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för avdelningen för religiösa förbindelser med judendomen inom den tyska katolska biskopskonferensen, biskop dr Heinrich Mussinghoff (Aachen) uttalar sig på följande sätt om den dom, som Kölns hovrätt fällde tisdagen den 26 juni, angående religiöst motiverad omskärelse av pojkar som saknar möjlighet till samtycke:

”Domen i Kölns hovrätt om omskärelse av pojkar är ytterst förvånande, eftersom den på intet sätt gör rättvisa åt föräldrarnas grundlagsskyddade religionsfrihet och deras rätt att uppfostra. Det motsatsförhållande – som domaren konstruerar – mellan den grundläggande rättigheten till religionsfrihet å ena sidan, barnets bästa å den andra, övertygar inte i detta fall. Olika läkare gör olika bedömningar angående de hälsomässiga konsekvenserna av omskärelse. Domaren påstår emellertid rätt och slätt, att omskärelse går emot barnets bästa och tillfogar pojken skada när denne når vuxen ålder. De hittills gjorda erfarenheterna i Tyskland och över hela världen ger anledning att tvivla på detta påstående.

Det är inte heller begripligt, varför omskärelse skulle strida mot barnets intresse att senare i livet bestämma sig för religionstillhörighet. Friheten att vid en viss tidpunkt i livet vända sig från föräldrarnas religion inskränks på intet vis genom omskärelse. Däremot är ett förbud mot omskärelse av barn ett svårt ingrepp i religionsfriheten och i föräldrarnas rätt att uppfostra.

I judendomen är omskärelse av pojkar, vilket i regel sker 8 dagar efter födseln, en bibliskt grundad plikt för föräldrarna. Den genomförs av utbildat fackfolk. Omskärelsen markerar inte bara tillhörighet till det judiska folket, utan förstås också och framförallt som ett tecken på förbundet med Gud. Liknande föreställningar finns inom islam. Även om omskärelse inte är föreskriven i Koranen, så är den ändå av traditionen en religiös plikt för många föräldrar. Det är beklagansvärt, att hovrätten inte har satt sig in i de religiösa motiv som ligger till grund för omskärelse.

Domen utlöser oro i den judiska och i den muslimska gemenskapen. Många undrar bekymrat, om de i framtiden obehindrat kan utöva sina religiösa plikter i vårt land. Det är därför nödvändigt, att juridisk klarhet nås så snart som möjligt i denna fråga och att ett ostört utövande av religionsfriheten säkerställs.”

Pressmeddelandet av den 27 juni 2012 från Tyska Katolska biskopskonferensen här