E. Rosenørn-Lehn: Den hellige Messe

Av S. Nordmark

Recension av E. Rosenørn-Lehns Den hellige Messe – med kortfattede Forklaringer.

Den hellige Messe – med kortfattede Forklaringer, är en av den för Credos läsare väl ej alldeles obekanta danska katolska skriftställarinnan E. Rosenørn-Lehn mer direkt för gudstjänsten utgiven kortare orientering över den hel. mässan och dess väsentligaste liturgiska apparat och motsvarar den av Birgitta föreningen hos oss närmast för protestanter utgivna lilla vägledning vid den h. mässan och tyckes hava haft denna som förebild. Den innehåller likväl i början en del råd och upplysningar som skulle hava varit rätt så önskvärda att finna i den svenska vägledningen. Bland annat finna vi i Rosenørn-Lehns lilla bok en hel del rent praktiska råd och vinkar för den enskilde katoliken i hans förhållande vid gudstjänsten och i kyrkan, råd och vinkar som mången gång såväl den födde katoliken som konvertiten torde kunna behöva i saker som de eljest ej akta på. – Den lilla boken förtjänar därför att anskaffas även av svenskar, av för ett värdigt deltagande i de heliga handlingarna ivrande och intresserade troende. Priset är 1:85 (danska) kr. –