Franciskus prövar nya vägar för biskoplig kollegialitet

Påvens reformplaner för kollegialitet i ledningen av kyrkan uppvisar sina första resultat. Franciskus tillkännagav i tisdags att en extraordinarie biskopssynod kommer att hållas i oktober 2014 på temat själavård för familjen. Den 5–19 oktober nästa år kommer ordförandena för biskopskonferenserna, östkyrkornas patriarker samt tre ordensföreträdare att ha ett särskilt möte. Deras ämne: ”De pastorala utmaningarna för familjen inom ramen för evangeliseringen”.

Med en extraordinarie biskopssynod sammankallar påven Franciskus biskoparna i en form, som de hittills i biskopssynodens 45-åriga historia endast två gånger tidigare sammanträtt: i en mindre krets, under en kortare tid och med ett särskilt viktigt tema. Totalt får omkring 150 personer delta i mötet under en tidsrymd av 14 dagar. Vid de tidigare ordinarie synoderna har det i regel varit 250–300 medlemmar som konfererat under fyra veckor, senast förkortade dock påven Benedictus synoden till tre veckor.

Vid de hittillsvarande båda extraordinarie synoderna handlade det 1969 om samarbetet mellan Vatikanen och biskopskonferenserna och 1985 om kyrkans utvärdering av de 20 år som gått sedan Andra Vatikankonciliet (1962–1965) avslutades.

Att Franciskus nu väljer denna specialform för biskopssynoden för temat familjens själavård understryker det brådskande i denna fråga, till vilken även hör de plågsamma delfrågorna om de omgifta frånskilda. Denna själavård är särskilt viktig för kyrkan och kräver av henne ett gemensamt och enhetligt agerande, sade Vatikanens talesperson, Federico Lombardi som en förklaring till det överraskande tillkännagivandet. Det är viktigt att kyrkan ”rör sig gemensamt i reflektion och bön i de viktigaste frågorna– som exempelvis själavården av familjen – och detta under påvens och biskoparnas ledning”. Pastorala särlösningar av enskilda personer eller på enskilda platser riskerar att skapa förvirring, tillade Lombardi, med hänvisning till ett kyrkligt initiativ från det tyska ärkestiftet Freiburg i dagen före.

Att familjens själavård skulle bli temat för nästa biskopssynod tillkännagav påven Franciskus själv redan för några veckor sedan. Det förväntades då naturligtvis att överläggningarna skulle äga rum inom ramen för nästa ordinarie biskopssynod, som enligt schemat skulle äga rum 2015. Överraskande – och förmodligen som ett resultat av kardinalsrådets sammanträde – skedde sammankallandet ett år tidigare och till en extraordinarie synod.

Det är oklart om Franciskus i sina ansträngningar för kollegialiteten i framtiden kommer att satsa mer på denna synodform. Benedictus XVI:s ansträngningar för att göra de ordinarie synoderna till forum för utbyte genom dialogrundor gav inga långtgående förbättringar. Mötena bestod i stor utsträckning av en räcka uppläsningar av förberedda uttalanden. Ett direkt utbyte förekom endast i de samtidiga arbets- och språkgrupperna.

Franciskus har nu kungjort nästa biskopssynod i en ny form. Nu får man se om nya vägar också kommer att prövas redan under den ettåriga beslutsfasen för att ge synoden en bredare bas, och om synoden som hittills enbart kommer att vara ett rådgivande organ eller om den kommer att få utvidgad kompetens.

Kathpress/Johannes Schidelko 2013-10-08