Helga Skrumsager Petersen: Ved Korset til Lyset

Av P. L.

Recension: Ved Korset til Lyset. (Per crucem ad lucem). Korsvejsandagt af Helga Skrumsager Petersen. Katholsk Forlag, København.

En korsvägsandakt i vacker poetisk form bjudes oss i föreliggande lilla häfte. I inledningsdikten skildrar förf. en själs brännande törst efter det levande vattnet och hon pekar hän mot den källa, där denna törst kan stillas:

Ved Foden af Korsets det helige Træ rinder Livsstrømmens evige Kilde.

Så efter en kort bön om kraft att följa Frälsaren på smärtornas väg föras vi till de fjorton stationerna för att vid var och en av dem hålla en kort betraktelse med motto ur den heliga Skrift och därtill fogas en praktisk tillämpning. Vackra tankar i poetisk dräkt, enkla innerliga vers, som stämma hjärtat vekt, uppväcka kärleken till den lidande Frälsaren och längtan att följa honom efter på korsets väg. Andakten avslutas med bön och tacksägelse:

Gud ske Tak for Haab du gav
Gud ske Tak for Liv bag Grav.

Boken har en mission att fylla, i det den så vältaligt påvisar Korsvägsandaktens skönhet och dess stora värde för den kristne. Må denna andakt bliva alltmera värderad och älskad, må vi ofta vandra korsvägen med vår Herre, i synnerhet nu under fastetiden. Denna andakt ger rik välsignelse, den förlänar mod och uthållighet i livets strider och svårigheter, ger kraft att kämpa den goda kampen och skänker oss hoppet att om vi troget följa vår Frälsare på hans lidandes väg, så skola vi också få fröjdas åt och deltaga i hans ärorika uppståndelse.

I sitt förord till den föreliggande Korsvejsandagten uttrycker förf. en stilla undran om icke även i de protestantiska trossamfunden ”korsvägen” kunde komma till heders. Åtskilliga andra gamla katolska bruk och övningar ha återupptagits, skulle då icke också korsvägsandakten, om den ånyo bleve känd, visa sig vara lämplig för dem? Den leder ju sitt ursprung från den allra äldsta kristna tiden, då de troende i Palestina erinrade sig Herrens lidande genom att gå den väg från Jerusalem till Kalvariaberget, som vår dödsdömde Frälsare vandrade, och att i bön och betraktelse dröja på de ställen, där de olika tilldragelserna under Kristi korsvandring timade. I varje fall, säger förf., torde en from protestant genom att lära känna denna andakt få sina ögon öppnade för huru mycket mera den är ägnad som förberedelse till påskhögtiden än alla de maskerader och danstillställningar, som för en hel del människor här i Norden utgöra fastlagens viktigaste moment.

”Ved Korset till Lyset” kan rekommenderas åt alla, katoliker såväl som annorledes troende, som en liten vacker bok med ett gott innehåll och ett stort och ädelt, äkta kristligt syfte.