Hubert Messerschmidt S. J.: Sankt Augustinus

Recension: Sankt Augustinus av Hubert Messerschmidt S. J. Katholsk Förlag, Köpenhamn. 1921. 140 sid.  Pris 4 kr.

En omfattande litteratur har vuxit upp kring de ”Bekännelser,” den helige Augustinus omkr. år 400 nedskrev – denna underbara lilla bok där han flärdfritt, med användande av det mest osminkade sanningsspråk skildrade de olika faserna av sitt liv fram till omvändelsen år 387.

Föreliggande arbete av pater Messerschmidt har väl icke något direkt nytt att säga i ämnet, men det fängslar genom sina medryckande situationsmålningar och genom farten och livfullheten i framställningssättet. Det är fritt från all tyngande detaljbehandling vad de rent yttre händelserna angå – allt ses inifrån; det är en själs historia, som här närmast skildras. Bokens huvudstyrka ligger i dess rikedom på de med stor omsorg valda citaten ur Augustini monografi.

De tvenne första kapitlen ”Paa Syndens Afveje” och ”En Moders Taarer” behandla tiden fram till år 387. Det sista kapitlet ”Ignis ardens,” byggt på Augustini förtrogne vän, biskop Possidius’efterlämnade skildringar, berättar om Augustini liv som kristen.

Boken synes hava tillkommit i samband med de exercitier, som påsken 1919 höllos å St. Andreas kollegium, och användes då som andlig läsning för deltagarna. Jag finner den särskilt lämplig att sätta i den tänkande ungdomens hand – det gives onekligen vissa anknytningar mellan tidsproblemen då och nu –, och uttalar den förhoppningen, att åtgärder måtte vidtagas för att göra boken lätt tillgänglig även här i landet.

S.