Ingen fullständig enighet vid panortodox konferens

Sistlidna helg avslutades i Chambesy nära Geneve den femte panortodoxa konferens, som skall förbereda det till pingsten 2016 planerade panortodoxa konciliet. Enligt vad som framgår av en av det serbiska patriarkatet offentliggjord slutkommuniké, har företrädare för ”alla ortodoxa, autokefala (i.e. självständiga) kyrkor” under de förhandlingar som pågått sedan den 11 oktober godkänt tre förlagor, nämligen en om autokefali, en om förhållandet till andra kristna kyrkor och en om fastans betydelse.

En ytterligare förlaga om ”de ortodoxa kyrkornas mission i världen av i dag”, vann däremot ingen allmän enighet, detta enligt stiftelsen Pro Oriente i Wien. Enligt kommunikén hette det att Moskvapatriarkatet och kyrkan i Georgien inte skrivit under dokumentet om mission. Den heliga synoden vid Moskvapatriarkatet hade redan ”vid ett möte i juli fastställt att dokumentet i föreliggande form inte var acceptabelt”.

Den av metropoliten Hilarion (Alfejev) ledda rysk-ortodoxa delegationen hade fått i uppdrag att inkomma med ”principiella ändringsförslag” till konferensen. För närvarande är det oklart hur man skall kunna gå vidare med förlagan. Vid den synaxis (i.e. möte med de församlade överhuvudena för de ortodoxa kyrkorna) i mars förra året i Istanbul beslöts uttryckligen konsensusprincipen skulle gälla, såväl under förberedelsefasen som under själva konciliet. […]

Arbetet med den panortodoxa konferensen, som egentligen skulle ha ägt rum under första halvåret 2015, har överskuggats dels av motsättningarna i Ukraina, dels av en konflikt angående shejkdömet Qatar, som kanoniskt sett tillhör antiokiapatriarkatets område. Utnämningen av en metropolit av patriarkatet i Jerusalem, med uppdrag att ta sig an de många palestinska migranterna, har lett till en häftig konflikt mellan patriarkaten i Antiokia respektive Jerusalem.

Den ryskortodoxe metropoliten Hilarion överbringade särskilda lyckönskningar från Moskvapatriarken Kirill I till den femte panortodoxa konferensen med en maning att arbetet vid konferensen syftade till att ”stärka den kyrkliga enheten”. Diskussionerna om utkasten till dokumenten för konciliet skall föra representanterna för de ortodoxa kyrkorna närmare varandra, för att ”i Jesu anda” nå konsensus. Samtidigt betonade han, i egenskap av Moskvapatriarkatets ”utrikesminister”, sin ”djupa oro” över ”okanoniska aktioner” som företagits av biskopar från den ukrainska emigrationen, som står under den ekumeniske patriarken.

Dessa biskopar har rest runt i Ukraina utan att ha tagit kontakt med ledaren för den autonoma ukrainsk-ortodoxa kyrkan och ”brett ut den röda mattan för exkommunicerade och laicerade (som reducerats till lekmän) präster och förespeglat dem inrättandet av en autokefal ukrainsk kyrka”. Han vädjade till den ekumeniske patriarken att fördöma dessa ”för den panortodoxa enheten” fördärvliga aktivitet och förbjuda biskoparna i fråga att framdeles fortsätta med dessa handlingar. […]

Kathpress, 2015-10-19