Kardinal Schönborn varnar de tyska biskoparna för en schism

Ärkebiskopen i Wien, kardinal Christoph Schönborn, försvarar Roms invändningar mot den planerade så kallade ”Synodala kommittén” i katolska kyrkan i Tyskland, en idé som strider mot den katolska kyrkans struktur och mot Andra Vatikankonciliets teologi. Att i detta läge vägra att rätta sig efter Roms anvisningar riskerar att leda till en schism som ingen kan önska sig, menar Schönborn.

Kardinal Christoph Schönborn har uttalat sig ovanligt tydligt i debatten om ett eventuellt inrättande av en ”Synodal kommitté” inom den katolska kyrkan i Tyskland. Liksom Vatikanen anser också den österrikiske ärkebiskopen Schönborn att inrättandet av en sådan institution är oförenlig med katolska kyrkans konstitution och konciliets teologi. Med tanke på situationens allvar varnar han de tyska biskoparna för att ta beslut som kan leda till en schism, och han förespråkar i stället att den tyska biskopskonferensen (DBK) stannar kvar i den redan pågående dialogen med Vatikanen om dessa frågor. ”De tyska biskoparna måste på allvar fråga sig själva om de verkligen vill bryta sig loss från gemenskapen med och under påven” sade kardinalen i en intervju för portalen communio.de i dag, måndagen den 19 februari.

Bakgrunden till kardinal Schönborns uttalande är de tyska biskoparnas plenarmöte, som inleds idag måndag i den sydtyska staden Augsburg. I ett brev från kyrkoledningen i Vatikanen till de tyska katolska biskoparna häromdagen gjorde man tydligt klart att biskoparna inte har någon rätt att att rösta om införandet av en sådan Synodala kommitté och att ett sådant beslut skulle strida mot den katolska Kyrkolagen och därmed vara olagligt. Igår, söndag, förklarade DBK:s ordförande, biskop Georg Bätzing i en intervju, att man skulle ta bort  den punkten från biskopsmötets dagordning.

Vatikanen har redan flera gånger under de senaste åren klargjort för kyrkan i Tyskland att man inte är bemyndigad att upprätta denna typ av gemensamt styrande kyrkliga organ bestående av lekfolk och präster. Den tyska synodala vägen, som DBK och och de tyska katolikernas centralkommitté (ZdK) gemensamt lanserade 2019, har emellertid beslutat att inrätta ett sådant organ, och man hade planerat att det skulle sjösättas nu vid biskoparnas plenarmöte i Augsburg. Det finns tecken på att biskoparna under måndagen lutar åt en litet mer försiktig hantering av frågan, medan ZdK:s ledning, med dess ordförande Irme Stetter-Karp  i spetsen, även efter det senaste brevet från Vatikanen fortsätter att insistera på att biskoparna ska bortse från Roms anvisningar och nu i Augsburg besluta om inrättandet av den ”Synodala kommittén”.

”Jag är imponerad av det tålamod med vilket påven och de romerska dikasterierna försöker hålla en dialog med de tyska biskoparna och bevara den kyrkliga enheten och gemenskapen” sade kardinal Schönborn i sin intervju med redaktören för tidskriften Communio, teologiprofessorn Jan-Heiner Tück i Wien. ”En hel del katoliker menar att påven och hans medarbetare har varit alldeles för tålmodiga med de tyska biskoparna. Efter det senaste brevet från Rom häromdagen står dock fönstret för dialog fortfarande öppet. Mitt intryck är att påven och de romerska dikasterierna har varit oerhört tillmötesgående mot de tyska biskoparna. Omvänt kan man nu förvänta sig en eftergift från de tyska biskoparna”, sade kardinal Schönborn, som är medlem av Vatikanens synodala råd och flera olika dikasterier i Vatikanen.

Episkopatet, konciliet och evangelisering

I själva sakfrågan hänvisar kardinal Schönborn till Andra Vatikankonciliets uttalanden om kyrkans och episkopatets konstitution. Konciliet utvecklade ”en förståelse av biskopen som ytterst är grundad hos Kristus själv” (jfr Lumen Gentium, kap. 3), vars kriterium inte ligger i en skicklig balansering av maktförhållanden. Biskopsämbetet står för kontinuitet med den apostoliska förkunnelsen av evangeliet och är utrustad med en särskild fullmakt som ges genom biskopsvigningen. Det är därför inte acceptabelt att blandade kommittéer av lekfolk och biskopar och att deras majoritetsröster skulle avgöra kyrkans väg in i framtiden. Detta är istället biskoparnas särskilda uppgift som sakramentalt bemyndigade vittnen om tron” uttryckte kardinalen och han betonade: ”Biskopen kan inte delegera det personliga ansvaret för trons vidareförmedling till kommittéer”.

”Dessutom har påven Franciskus betonat att han ser det som kyrkans främsta uppgift att evangelisera och han har uppmanat kyrkan i Tyskland att ägna sig åt denna centrala fråga. Men trots påvens uppmaning har den synodala vägen i Tyskland inte brytt sig om  den frågan. Det väcker intrycket av att påvens oro helt enkelt ignoreras”, tillade kardinal Schönborn.

Hotad enhet

Den nuvarande konflikten mellan de tyska biskoparna och Rom handlar varken om ”maktfrågor” eller om disciplinära frågor, konstaterade kardinal Schönborn. ”Påven Franciskus fullgör snarare sin huvuduppgift att bevara enheten i tron”, eftersom den handlar om ”kyrkans grundläggande förståelse”. Påvens första uppgift är att undervisa och skydda kyrkans tro. Införandet av en Synodal kommitté i Tyskland skulle strida mot Andra Vatikankonciliets lära om biskopsämbetet ”eftersom uppfattningen om biskopen som ett verkställande organ för synodala majoritetsbeslut är oförenlig med konciliets lära. Det är dessutom ett faktum att ett sådan beslut skulle strida mot Kyrkolagen.”

I en kommentar om den förpliktande karaktären av det senaste och de tidigare breven sade kardinal Schönborn: ”Man måste se det klart: Påvens upprepade förfrågningar är inte bara bidrag till samtalet i en diskussion om synodalitet, det handlar om biskopsämbetets fulla tyngd ”cum et sub Petro”, särskilt eftersom det gäller en central punkt i den katolska kyrkans självförståelse. ”Därför måste de tyska biskoparna på allvar fråga sig om de verkligen vill bryta sig loss från gemenskapen med och under påven. Vägran att rätta sig efter Rom vore ett tydligt tecken på en schism som ingen kan önska sig”, förklarade kardinal Schönborn.

Kathpress 2024-02-19

 

Hela intervjun finns på denna länk:

https://www.herder.de/communio/theologie/ein-gespraech-mit-kardinal-christoph-schoenborn-mich-beeindruckt-die-geduld-des-papstes/

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkebiskopen i Wien, kardinal Christoph Schönborn, försvarar Roms invändningar mot den planerade så kallade ”Synodala kommittén” i katolska kyrkan i Tyskland, en idé som strider mot den katolska kyrkans struktur och mot Andra Vatikankonciliets teologi. Att i detta läge vägra att rätta sig efter Roms anvisningar riskerar att leda till en schism som ingen kan önska sig, menar Schönborn.

Kardinal Christoph Schönborn har uttalat sig ovanligt tydligt i debatten om ett eventuellt inrättande av en ”Synodal kommitté” inom den katolska kyrkan i Tyskland. Liksom Vatikanen anser också den österrikiske ärkebiskopen Schönborn att inrättandet av en sådan institution är oförenlig med katolska kyrkans konstitution och konciliets teologi. Med tanke på situationens allvar varnar han de tyska biskoparna för att ta beslut som kan leda till en schism, och han förespråkar i stället att den tyska biskopskonferensen (DBK) stannar kvar i den redan pågående dialogen med Vatikanen om dessa frågor. ”De tyska biskoparna måste på allvar fråga sig själva om de verkligen vill bryta sig loss från gemenskapen med och under påven” sade kardinalen i en intervju för portalen communio.de i dag, måndagen den 19 februari.

Bakgrunden till kardinal Schönborns uttalande är de tyska biskoparnas plenarmöte, som inleds idag måndag i den sydtyska staden Augsburg. I ett brev från kyrkoledningen i Vatikanen till de tyska katolska biskoparna häromdagen gjorde man tydligt klart att biskoparna inte har någon rätt att att rösta om införandet av en sådan Synodala kommitté och att ett sådant beslut skulle strida mot den katolska Kyrkolagen och därmed vara olagligt. Igår, söndag, förklarade DBK:s ordförande, biskop Georg Bätzing i en intervju, att man skulle ta bort  den punkten från biskopsmötets dagordning.

Vatikanen har redan flera gånger under de senaste åren klargjort för kyrkan i Tyskland att man inte är bemyndigad att upprätta denna typ av gemensamt styrande kyrkliga organ bestående av lekfolk och präster. Den tyska synodala vägen, som DBK och och de tyska katolikernas centralkommitté (ZdK) gemensamt lanserade 2019, har emellertid beslutat att inrätta ett sådant organ, och man hade planerat att det skulle sjösättas nu vid biskoparnas plenarmöte i Augsburg. Det finns tecken på att biskoparna under måndagen lutar åt en litet mer försiktig hantering av frågan, medan ZdK:s ledning, med dess ordförande Irme Stetter-Karp  i spetsen, även efter det senaste brevet från Vatikanen fortsätter att insistera på att biskoparna ska bortse från Roms anvisningar och nu i Augsburg besluta om inrättandet av den ”Synodala kommittén”.

”Jag är imponerad av det tålamod med vilket påven och de romerska dikasterierna försöker hålla en dialog med de tyska biskoparna och bevara den kyrkliga enheten och gemenskapen” sade kardinal Schönborn i sin intervju med redaktören för tidskriften Communio, teologiprofessorn Jan-Heiner Tück i Wien. ”En hel del katoliker menar att påven och hans medarbetare har varit alldeles för tålmodiga med de tyska biskoparna. Efter det senaste brevet från Rom häromdagen står dock fönstret för dialog fortfarande öppet. Mitt intryck är att påven och de romerska dikasterierna har varit oerhört tillmötesgående mot de tyska biskoparna. Omvänt kan man nu förvänta sig en eftergift från de tyska biskoparna”, sade kardinal Schönborn, som är medlem av Vatikanens synodala råd och flera olika dikasterier i Vatikanen.

Episkopatet, konciliet och evangelisering

I själva sakfrågan hänvisar kardinal Schönborn till Andra Vatikankonciliets uttalanden om kyrkans och episkopatets konstitution. Konciliet utvecklade ”en förståelse av biskopen som ytterst är grundad hos Kristus själv” (jfr Lumen Gentium, kap. 3), vars kriterium inte ligger i en skicklig balansering av maktförhållanden. Biskopsämbetet står för kontinuitet med den apostoliska förkunnelsen av evangeliet och är utrustad med en särskild fullmakt som ges genom biskopsvigningen. Det är därför inte acceptabelt att blandade kommittéer av lekfolk och biskopar och att deras majoritetsröster skulle avgöra kyrkans väg in i framtiden. Detta är istället biskoparnas särskilda uppgift som sakramentalt bemyndigade vittnen om tron” uttryckte kardinalen och han betonade: ”Biskopen kan inte delegera det personliga ansvaret för trons vidareförmedling till kommittéer”.

”Dessutom har påven Franciskus betonat att han ser det som kyrkans främsta uppgift att evangelisera och han har uppmanat kyrkan i Tyskland att ägna sig åt denna centrala fråga. Men trots påvens uppmaning har den synodala vägen i Tyskland inte brytt sig om  den frågan. Det väcker intrycket av att påvens oro helt enkelt ignoreras”, tillade kardinal Schönborn.

Hotad enhet

Den nuvarande konflikten mellan de tyska biskoparna och Rom handlar varken om ”maktfrågor” eller om disciplinära frågor, konstaterade kardinal Schönborn. ”Påven Franciskus fullgör snarare sin huvuduppgift att bevara enheten i tron”, eftersom den handlar om ”kyrkans grundläggande förståelse”. Påvens första uppgift är att undervisa och skydda kyrkans tro. Införandet av en Synodal kommitté i Tyskland skulle strida mot Andra Vatikankonciliets lära om biskopsämbetet ”eftersom uppfattningen om biskopen som ett verkställande organ för synodala majoritetsbeslut är oförenlig med konciliets lära. Det är dessutom ett faktum att ett sådan beslut skulle strida mot Kyrkolagen.”

I en kommentar om den förpliktande karaktären av det senaste och de tidigare breven sade kardinal Schönborn: ”Man måste se det klart: Påvens upprepade förfrågningar är inte bara bidrag till samtalet i en diskussion om synodalitet, det handlar om biskopsämbetets fulla tyngd ”cum et sub Petro”, särskilt eftersom det gäller en central punkt i den katolska kyrkans självförståelse. ”Därför måste de tyska biskoparna på allvar fråga sig om de verkligen vill bryta sig loss från gemenskapen med och under påven. Vägran att rätta sig efter Rom vore ett tydligt tecken på en schism som ingen kan önska sig”, förklarade kardinal Schönborn.

Kathpress 2024-02-19

 

Hela intervjun finns på denna länk:

https://www.herder.de/communio/theologie/ein-gespraech-mit-kardinal-christoph-schoenborn-mich-beeindruckt-die-geduld-des-papstes/