Kvinnors rösträtt på biskopssynoder diskuteras

Ledarna för tre manliga ordnar menar, att det finns små möjligheter att få gehör för kraven på kvinnlig rösträtt vid den pågående biskopssynoden i Rom. Vid en presskonferens i Vatikanen i måndags hänvisar generalministern för Franciskanorden, Marco Tasca [bilden], ändå till stiftssynoder. Vid dessa närvarar ett stort antal kvinnor och andra icke prästvigda och dessa har även rösträtt. Detta koncept skulle kunna vidgas till att gälla även på nationell eller kontinental nivå.

Bakgrunden till debatten är det faktum, att vid den pågående ungdomssynoden deltar, förutom biskopar och ordenspräster, även två icke prästvigda ordensbröder, som även har rätt att rösta om slutdokumentet. Hitintills har ordenskvinnor inte haft denna möjlighet. Därför kräver flera kyrkliga kvinnoinitiativ, att även ordenskvinnor skall ges rätt att rösta.

Tasca menar, att det vore ”mindre fruktbart” om kvinnor och lekfolk fick rösträtt i världsomspännande församlingar såsom biskopssynoder [Tasca förespråkar alltså rösträtt för kvinnor och lekfolk på stifts-, nationell och kontinental nivå men inte på global, övers. anm.]. De ärenden, som avhandlas där, är till skillnad mot de i regionala församlingar, mycket allmänna. Att de regionala kan fungera bra visar exempel från synoden i Latinamerika.

Generalmästaren för Dominikanorden, Bruno Cadore, yttrar sig återhållsamt vad gäller ”nya strukturer”. Unga människor i kyrkan är mindre intresserade av strukturer än av ”platser, där de kan känna sig hemma”.

Likaså generalföreståndaren för Jesuitorden, Arturo Sosa, är tveksam vad gäller strukturella omorganisationer i samband med synoden – det är ju främst ett gremium bestående av biskopar – men han förväntar sig ändå förändringar i kyrkan. Enligt hans uppfattning är man ännu långt ifrån att ha uppfyllt kyrkobilden från Andra Vatikankonciliet om kyrkan som Guds folk.

Franciskanledaren Tasca menar emellertid att det är fult tänkbart, att påven utser kvinnor och unga människor till att delta i sina rådgivande församlingar. Sådana idéer har framförts av den nederländske biskopen Johannes de Jong och ordförande för sammanslutningen av tyska katoliker, Thomas Andonie.

Kathpress 2018-10-15