Nära 1,3 miljarder katoliker i världen

Antalet katoliker i världen fortsätter att öka till nära 1,3 miljarder, vilket motsvarar nästan 18 procent av världens befolkning.

Detta enligt data från Katolska kyrkans statistiska årsbok, vilka avser år 2015 ]på grund av en naturlig eftersläpning för central datainsamling från alla stift i hela världen – övers. anm.] och är bearbetade av Agenzia Fides, som är en internationell katolsk nyhetstjänst kopplad till de påvliga missionssällskapen med säte i Vatikanen. Siffrorna offentliggjordes dagarna innan firandet av Missionssöndagen den 22 oktober i Katolska kyrkan över hela världen, för att ge en aktuell bild av utgångsläget för den katolska missionen.

[Kartan: mörkblåa partier visar länder och regioner med stor andel katoliker.]

Antalet döpta katoliker i världen år 2015 var 12,5 miljoner fler än föregående år. I Afrika har den katolska befolkningen ökat med 0,12 procent till 19,42 procent av kontinentens befolkning (222 miljoner). Också i Oceanien har den katolska befolkningen ökat med 0,24 procent till nära 39 miljoner. Antalet katoliker i Asien var oförändrat 141 miljoner, eller bara 3,24 procent av befolkningen, medan Europa och Amerika uppvisar en minskning (med 0,21 procent respektive 0,08 procent) av den katolska befolkningen.

Antalet präster (nära 416 000) och biskopar (drygt 5 300) i världen är i stort oförändrat. Totalt uppges det finnas cirka 352 000 lekmannamissionärer och över 3,1 miljoner kateketer (det vill säga lekmän som är verksamma inom trosundervisning). Antalet katolska sociala välgörenhetsinstitutioner (alltifrån sjukhus till hem för barn och äldre) uppgår till drygt 118 000 stycken, spridda över hela världen.

Under 2016 rapporteras att de påvliga missionssällskapen, som utgörs av fyra större organisationer, stödde olika lokala kyrkor (bland annat genom att bygga kyrkolokaler och finansiera seminarier och olika slags utbildningsinsatser) med ett sammantaget belopp om 134 miljoner dollar.

Agenzia Fides, 2017-10-20