Nya riktlinjer för kvinnliga lektorer och akolyter

Sedan fornkyrkan har det funnits fyra lägre ämbeten: dörrvakt, exorcist, lektor och akolyt och tre högre ämbeten: subdiakon, diakon och präst. De lägre ämbetena var öppna även för män som inte var prästkandidater så till exempel de lekmän som utsågs till kardinaler vigdes alltid till de lägre ämbetena men 1917 reserverades de lägre ämbetena för prästkandidater.

Under förberedelserna till Andra Vatikankonciliet begärde många biskopar att de lägre ämbetena och subdiakonatet skulle revideras och anpassas efter nutidens behov. Därför beslutade påven Paulus VI 1972 att avskaffa de lägre ämbetena och subdiakonens ämbete men behålla akolytens och lektorns uppdrag såsom lekmannatjänster och åter öppna dem även för män som inte är diakon- eller prästkandidater. Man vigs inte längre till dessa tjänster utan insätts i dem av biskopen vid en mässa. Blivande präster och ständiga diakoner skall tjänstgöra som lektor och akolyt under minst sex månader.

Påven Paulus VI:s tanke med att öppna tjänsterna för män som inte präst- och diakonkandidaterna var bland annat att de skulle kunna vara ansvariga för utbildningen av textläsare och ministranter i sina församlingar. Detta är dock ovanligt eftersom de flesta biskopar ofta bara väljer att insätta diakon- och prästkandidater i dessa tjänster.

Den 11 januari 2021 meddelade Heliga stolens presstjänst att påven Franciskus beslutat att öppna akolytens och lektorns fasta tjänster även för kvinnor.

Påven skriver att en dogmatisk utveckling har skett de senaste åren som visar att vissa tjänster inrättade av kyrkan är baserade på det allmänna tillståndet att vara döpt och det konungsliga prästerskap som mottagits i dopets sakrament. Dessa tjänster är till sitt väsen skilda från vigningens sakrament som bara är öppet för män. Därför kan dessa tjänster även öppnas för kvinnor.

Sedan 1969 har lekmän av båda könen givits möjlighet att läsa mässans bibeltexter (förutom evangeliet) som tillfällig lektor och vid behov dela ut den heliga kommunionen som extraordinarie kommunionsutdelare. 1994 blev det även tillåtet för kvinnor att vara ministranter. Dessa uppdrag är tidsbegränsande medan en fast insatt lektor och akolyt förblir det hela livet.

Magnus Andersson 2021-01-20