Paradigmskifte för högskolor

Undersekreteraren för Vatikanens kongregation för katolsk undervisning, pater Friedrich Bechina, har funnit att det pågår ett paradigmskifte i den europeiska högskolepolitiken. Trenden går från en ensidig, resultatstyrd fokusering på ekonomisk och teknisk kunskap mot en tydligare betoning på en bredare humanistisk bildning. Bechina ser detta som ett steg i rätt riktning; för bara så kan man möta det europeiska samhällets framtida behov.

I en tid av demografiska omvälvningar, ungdomsarbetslöshet och migration skulle det vara högskolornas uppgift ”att förmedla hopp baserat på ett grundläggande värdesystem”. Så skulle högskolepolitiken i framtiden kunna bli ett ”viktigt samhällspolitiskt instrument”, sade Bechina i ett föredrag i det katolskt teologiska seminariet i Linz, Österrike.

Bechina fann också att det pågår en omvälvning i förhållandet mellan kyrka och samhälle. Om denna relation hitintills varit inspirerat av det som skapats i ”kristna subkulturer”, till exempel inom undervisningen och vården, så kan den kristna bildningsrörelsen idag inte längre utgå från en katolsk miljö. Idag måste kyrkan snarare erbjuda människor evangeliet och sedan ”överlämna avgörandet till den enskilde”. Samtidigt varnade han för extremism: det vore inte tillrådligt att vare sig ”återfalla till försvarshållning” eller att ”springa efter en revolutionär proteströrelse”.

Seminariet pekar ut bildningsexperter som exempel på Vatikanens uppfattning, att katolska bildningsriktningar skall samverka dialogiskt med andra vetenskaper. I Linz skulle teologi, filosofi och konstvetenskap ”samarbeta på ett unikt sätt”.

Kathpress 2014-10-21