Påvens ord på internationella kvinnodagen

Påven tog på morgonen den 8 mars emot en delegation på 40 personer från American Jewish Committee. I sitt anförande till dem sade han att ”för en kristen är varje utslag av antisemitism ett förkastande av vederbörandes eget ursprung, en fullständig motsägelse”. På samma gång noterade han att det var Internationella kvinnodagen och sade att ”vi måste se på världen med en moders ögon, en blick av fred”.

”Idag, den 8 mars skulle jag också vilja säga några ord om kvinnornas oersättliga bidrag att bygga en värld som kan bli ett hem för alla. Det är kvinnor som gör världen vacker, de beskyddar den och håller den vid liv. De bär fram förnyelsens nåd, inkluderandets famntag och modet att ge sig själv. Freden föds följaktligen av kvinnorna, den växer fram och lyses upp av moderlig ömhet. Drömmen om fred blir verklighet när vi ser på kvinnorna. Det är ingen tillfällighet att kvinnan, i berättelsen i Första Moseboken 2:21, tas från mannen när han sover. Kvinnor har sitt ursprung närmast hjärtat och i drömmen. De frambringar drömmen om kärlek i världen. När vi ser framtidens betydelse, om vi drömmer om en fredlig framtid, måste vi bereda plats för kvinnorna”.

”Just nu är en källa till stor oro för mig hur en anda av ondska och våldsamhet sprids på många platser, och där uppdrivet och depraverat hat slagit rot. Jag tänker då framför allt på utbrotten av antisemitism i vissa länder. Vi måste vara vaksamma mot denna företeelse. Historien har lärt oss vart även den minsta yttring av antisemitism kan leda: Förintelsen, vid vilken två tredjedelar av judendomen i Europa gick under.

Eftersom en kristen inte kan vara antisemit är interreligiös dialog avgörande. Den syftar till att skapa engagemang för fred, ömsesidig respekt, skydd för livet, religionsfrihet och omsorg om skapelsen. Judar och kristna delar för övrigt ett rikt andligt arv, som ger oss möjlighet att åstadkomma mycket gott tillsammans. I en tid då Västerlandet exponeras för en avpersonifierande sekularism, åligger det de troende att göra den gudomliga kärleken mera synlig för mänskligheten och med konkreta handlingar motverka framväxten av likgiltighet.

I Första Moseboken 4:9 frågar Kain, sedan han dödat Abel, ”Skall jag ta vara på min broder?” Innan mordet ägde rum förelåg det en likgiltighet som annullerade sanningen. Ja, Kain, du skulle verkligen ta vara på din broder, du, liksom vi andra, genom Guds vilja. I en värld där avståndet mellan de många som har lite och det fåtal som har mycket växer, är vi kallade att ta hand om de mest sårbara bland våra bröder och systrar, de fattiga, de sjuka, barnen och åldringarna.

I vår tjänst för människorna, liksom i vår dialog, väntar unga människor på att bli mera delaktiga. De vill drömma och är öppna för att upptäcka nya ideal. Jag vill därför understryka betydelsen av att fostra framtida generationer i en judisk-kristen dialog. Ett delat engangemang på detta område är ett effektivt sätt att motverka våld och öppna nya vägar till fred med alla.

Asia News 2019-03-08