S:t Petrus och S:t Paulus väcker förhoppning om enhet

På torsdagen, inför apostlarna Petrus och Paulus högtid, mottog påven Franciskus på sedvanligt sätt en delegation från den ekumeniske patriarken Bartholomaios I, primus inter pares (den förste bland jämlikar) bland ledarna för de autokefala (självständiga) kyrkorna inom ortodoxin. Vid audiensen välkomnade påven delegationen ”som ett tecken på den växande samhörigheten mellan den katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna”, tillika ”en påminnelse som de gemensamma rötterna med våra systerkyrkor”.

I sitt anförande nämnde påven Franciskus ”det gradvisa försvagandet av trons ljus” i många traditionellt kristna nationer, som utmärks av ”förakt för den mänskliga individens värdighet, avguderiet av penningen, det utbredda våldet, den totalitära synen på teknik och teknologi och den hänsynslösa exploateringen av naturresurserna.” Han citerade Bartholomaios ord att vi måste förkasta ”det cyniska uttrycket ’det finns inget alternativ’”. Snarare ”borde våra kyrkor söka skapa nya förutsättningar för att förvandla vår värld”.

Påven Franciskus fortsatte: ”Det är en tröst för mig att uppleva att samsynen med min älskade broder Bartholomaios omvandlas till en samlad, konkret strävan”. Bland dessa samfällda strävanden nämnde han kampen mot moderna former av slaveri, bevarandet av skapelsen och befordran av fred. Han såg också fram emot ett möte med överhuvudena för kyrkor och kristna grupper i Mellanöstern, vid vilken den ekumeniske patriarken kommer att närvara.

”Det är min innerliga förhoppning”, fortsatte påven, ”att det kommer att skapas ökade möjligheter för oss katoliker och ortodoxa att samverka på alla nivåer, bedja tillsammans och förkunna Jesu Kristi enda evangelium, som vi fått genom apostlarnas predikan, i syfte att i vår gemensamma väg ännu mera uppleva den enhet, som genom Guds nåd, redan förenar oss”.

Denna nu etablerade audiens ägde rum inom ramen för den ömsesidiga utväxlingen av delegationer inför kyrkornas gemensamma skyddspatroner, S:t Petrus och S:t Paulus. Det ortodoxa besöket i Rom motsvaras av ett liknande besök av en katolsk delegation i Konstantinopel (nuvarande Istanbul) i samband med den helige Andreas’ fest i slutet av november.

Delegationen från det ekumeniska patriarkatet leddes av ärkebiskop Job av Telmissos, biträdande ordförande i den gemensamma internationella kommissionen för teologisk dialog mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan. Han åtföljdes av Theodoretos, biskop av Nazianzos, samt diakonen Alexande Koutsis.

Vatican News 2018-06-28