Tolkning av Amoris laetitia-fotnot nu officiell

Påven Franciskus uppfattar den väg som argentinska biskopar har pekat ut som en konsekvens av hans läroskrivelse Amoris laetitia, att det i vissa enstaka fall är möjligt att tillåta omgifta frånskilda att ta emot kommunionen, och sitt eget positiva svar på detta som en del av sin undervisning. Ett brev med motsvarande innehåll från påven i september 2016 och de argentinska biskoparnas riktlinjer har nyligen publicerats hemsidan för Vatikanens Acta Apostolicae Sedis, och de är försedda med ett tillägg från kardinalstatssekreterare Pietro Parolin om att texterna utgör ”autentisk undervisning”. Båda dokumenten beskriver förutsättningar, inställningar, anledningar och möjliga tillvägagångssätt för själasörjare att följa äkta par i komplexa och svåra livsfaser.

Amoiris laetitia offentliggjordes av påven Franciskus i april 2016, efter två biskopssynoder på temat äktenskap och familj. Den 5 september publicerade biskoparna för Buenos Aires själavårdsområde riktlinjer för att hjälpa sina präster. Titeln ”Grundläggande kriterier för användningen de åtta kapitlen i Amoris laetitia”. Det åttonde kapitlet behandlar framför allt själavården för par i svåra livssituationer.

Innehållsligt säger de argentinska biskoparnas riktlinjer följande: ingen ”oinskränkt tillgång till sakramenten” för katoliker oavsett levnadsomständigheter, hänsyn till känsligheten i församlingarna, fasthållande av läran om äktenskapets oupplöslighet, att uppmuntra omgifta frånskilda till sexuell avhållsamhet eller att delta i det kyrkliga livet utan sakrament – och i enstaka fall efter en ”urskiljningens väg” möjligheten att tillsammans med en präst med hjälp av försoningens sakrament söka eukaristin.

Den 5 september skrev Franciskus till den ansvarige biskopen Sergio Alfredo Fenoy och lovprisade arbetet. Han uppfattade att handledningen helt och hållet hade insett innebörden av hans omstridda kapitel i Amoris laetitia, där det handlar om ”att följa, urskilja och integrera” i svåra livssituationer. ”Det finns ingen annan tolkning”, skrev Franciskus kort och koncist.

De båda dokumenten, handledningen och påvens svarsskrivelse finns sedan några dagar på nätupplagan av Acta Apostolicae Sedis från 2016. Den tryckta utgåvan finns ännu inte.

Genom offentliggörandet i Acta Apostolicae Sedis blir allmän kyrkolag promulgerad, det vill säga gällande. I Vatikanens akter finns dock även tal, brev och rapporter om olika händelser. Dessa har olika betydelse beroende på genre.

Det anmärkningsvärda I detta fall är ett ”reskript från en audiens hos Hans Helighet” undertecknat av kardinalstatssekreterare Parolin. Ett reskript är ett slags förvaltningsdokument som reglerar rättsliga frågor i enskilda fall. I frågan som diskuterades vid audiensen ska ”påven ha beslutat att de båda framlagda dokumenten genom publiceringen på Vatikanens hemsida och i Acta Apostolicae Sedis ska promulgeras som autentisk undervisning”.

Att datumet för reskriptet av kardinal Parolin i Acta Apostolicae Sedis från oktober 2016 anges som den 5 juni är inte ovanligt. Produktionen av Acta Apostolicae Sedis sträcker sig över flera månader: texterna måste kontrolleras flera gånger och delvis översättas. Således händer det att tryckta akter från 2016 dyker upp först i början av 2018.

Under tiden kan det företas ändringar i nätupplagan. Det sena reskriptet från juni 2017 har ändå lett till en hetsig debatt, där påvens egentliga ärende redan har förklarats av teologer ett dussintal gånger.

Kathpress 2017-12-06