Tydligare kriterier för stöd till trossamfund

Ulf Bjerelds utredning av statligt stöd till trossamfund kommer att föreslå fem kriterier för när stöd kan vägras. Detta skriver utredaren tillsammans med utredningssekreteraren Daniel Lindvall på DN Debatt. Utredningen föreslår alltså inte att statligt stöd till trossamfund generellt ska dras in, utan anger kriterier då stöd kan vägras.

Utredningen har haft som uppdrag att förtydliga kriterierna för stöd. Detta då det tidigare kriteriet, att samfunden ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar samhället vilar på (SFS 1999:3, §3), uppfattats som luddigt.

Bjereld och Lindvall föreslår att stöd ska kunna vägras då

1) Samfundet utövar våld, tvång eller hot mot person

2) Kränker barns rättigheter, eller uppmanar till kränkningar av barns rättigheter, så att det finns påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas

3) Om samfundet eller samfundets företrädare uttrycker missaktning mot person på grund av dennes kön, sexuella läggning, religiösa tillhörighet eller liknande

4) Utnyttjar medlem i utsatt belägenhet

5) Motarbetar det demokratiska styrelseskicket genom att till exempel uppmana till lagbrott

Detta bör ses som ett förtydligande av vad det innebär att bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar.

Utredaren har haft en balansgång att gå. Det har framförts kritik mot att stödet gått till organisationer som står långt från ”samhällets grundläggande värderingar”, liksom att stöd betalas ut till religiösa gemenskaper överhuvudtaget. Samtidigt innebär stöd och bidrag till kontaktytor mellan myndigheter och trossamfund, och det är kanske särskilt de gemenskaper som befinner sig i samhällets utkant som behöver sådan kontakt. Därtill har trossamfunden ofta kontakt med och förtroende hos grupper som nyligen kommit till Sverige, och har därmed, med rätt stöd och uppmuntran, förutsättningar att bidra till god integration.

Med tydligare kriterier blir det lättare för såväl trossamfund som myndigheter att avgöra när ett samfund kan vägras stöd.

Red. 2018-03-13

Källa: Dagens Nyheter för prenumeranter. En sammanfattning finns via denna länk