USA:s högsta domstol godkänner kors på offentlig egendom

Med röstsiffrorna 7-2 godkände USA:s högsta domstol i torsdags att ett krigsminnesmärke i form av ett stort kors, uppfört på offentlig mark i staden Bladensburg i delstaten Maryland, nära Washington D.C. i nordöstra USA, är helt förenligt med landets konstitution och dess första tillägg (så kallade ”amendment”) som förbjuder offentliga myndigheter från att stödja utövandet av en viss religion.

Minnesmärket får alltså förbli på kommunens mark och dess underhåll får fortsätta bekostas av kommunen, slog Högsta domstolen fast och upphävde därmed utslaget i den federala appellationsdomstol som tidigare har slagit fast att korset inte är förenligt med konstitutionen på grund av dess uppenbara religiösa symbolism, ett utslag som biföll den ursprungliga stämningen från de amerikanska humanisterna som ansåg att kommunens underhåll av monumentet är en otillåten sammanblandning mellan stat och kyrka.

I sitt utslag skriver Högsta domstolens majoritet nu att den inte finner den lägre rättsinstansens åberopande av ett prejudikat från en tidigare tvist om offentligt stöd för religionsutövning, tillämpbart i fall som avser användningen av religiösa ord eller symboler i syften som uppenbart är ceremoniella. Högsta domstolen menar att det snarare skulle vara borttagandet av ett monument som stått så länge som detta, sedan 1925, som vore ett problem för den offentliga neutraliteten eftersom de lokala myndigheterna då ”för många skulle framstå som direkt fientliga mot religion” och snarare påminna om ”militant sekularistiska regimer som i det förgångna” har ägnat sig åt att systematiskt försöka utplåna allt som påminner om religion i det offentliga rummet.

Företrädare för amerikansk kristenhet ser Högsta domstolens beslut i sak, och i begränsningen av användandet av det nämnda prejudikatet specifikt, som ett stort steg framåt. Det är troligt att andra pågående, och framtida, tvister i liknande fall kan komma att bedömas annorlunda med detta utslag. En företrädare för en katolsk organisation med syftet att främja kyrkans liv i offentligheten påpekade med anledning av domen att den amerikanska konstitutionen faktiskt inte kräver eliminering av varje religiöst anknuten symbol ur det offentliga rummet.

Catholic Herald, 2019-06-20