Världens katoliker närmar sig 1,3 miljarder

Antalet döpta katoliker i världen växte med en procent på ett år för att uppgå till 1 285 miljoner den 31 december 2015, enligt årets års utgåva av Vatikanens statistiska årsbok. De tio enskilda länder med i absoluta tal störst katolsk befolkning är i storleksordning: Brasilien, Mexiko, Filippinerna, USA, Italien, Frankrike, Colombia, Spanien, Demokratiska republiken Kongo och Argentina. Sammantaget representerar dessa tio länder 56 procent av hela världens katolska befolkning.

Under perioden 2010-2015 växte världens katolska befolkning med 7,4 procent enligt Vatikanen. Afrika fortsatte vara kontinenten med den största procentuella tillväxten, 19,4 procent, under samma femårsperiod och tillväxten av katoliker översteg den allmänna befolkningstillväxten. I Europa, Nord- och Sydamerika och Asien däremot, sammanföll utvecklingen av den katolska befolkningen i stort med utvecklingen av befolkningen som helhet.

Av världens nära 1,3 miljarder katoliker bor nästan 49 procent i Nord- eller Sydamerika inklusive Karibien, 22 procent i Europa, 17 procent i Afrika, 11 procent i Asien och drygt 1 procent i Oceanien.

I slutet av 2015 fanns, enligt statistiken, drygt 670 000 ordenssystrar, cirka 415 000 präster (både stifts- och ordenspräster), 54 000 ordensbröder [dvs inte prästvigda ordensmän – övers. anm.], 45 000 permanenta diakoner och drygt 5 300 biskopar. Av dessa kategorier var det bara permanenta diakoner och biskopar som uppvisade en tillväxt mellan 2014 och 2015. Den stadiga årliga ökning av antalet präster i världen som har varit en trend sedan år 2000 bröts genom att antalet i hela världen sjönk med sammantaget 136 stycken under 2015. En ganska stark ökning av präster (såväl stiftspräster och ordenspräster) i Afrika kunde inte uppväga en likaledes stark nedgång av antalet i Europa. Det är primärt bland ordenspräster som nedgången har skett.

Effekten för vanliga katoliker är påtaglig, enligt Vatikanen. 2010 gick det i genomsnitt 2 900 troende på varje katolsk präst i världen. År 2015 hade antalet ökat till nästan 3 100 troende per präst. Antalet seminarister [dvs män som utbildas till präster – övers. anm.] tycks ha nått ett maximum 2011 för att sedan ha upplevt en årlig tillbakagång. Återigen är Afrika ett undantag, där det inte tycks finnas någon kris för kallelser och, som enligt Vatikanens bedömning i årsboken, utgör det område i världen med ”störst potential”.

Catholic Herald, 2017-04-07