Vatikanen och Palestina ense om grundläggande fördrag

Vatikanen och Palestina har framgångsrikt avslutat sitt arbete ett grundläggande fördrag. Den bilaterala arbetsgruppen avslutade sitt arbete med texten vid ett stort möte i Rom under onsdagen. Denna kommer nu att överlämnas till ansvariga myndigheterna för godkännande och för fastställande av tidpunkt för undertecknande, heter det i meddelandet från Vatikanen.

Utkastet till text strävar i likhet med alla Heliga stolens fördrag med stater efter att främja den katolska kyrkans aktiviteter och liv och efter att de ska bli rättsligt erkända, för att det på så sätt ska bli möjligt för henne att på ett effektivt sätt tjäna samhället, betonar Vatikanens vice utrikesminister, Antoine Camillieri i intervju i onsdagens nummer av Osservatore Romano. Efter en inledning (preambel) innehåller det första kapitlet principer och grundläggande normer för samarbetet mellan båda sidor. Till detta hör den uttryckliga önskan om en fredlig lösning mellan israeler och palestinier inom ramen för en tvåstatslösning.

Det andra kapitlet innehåller detaljerade uttalanden om religions- och samvetsfrihet, betonar Vatikandiplomaten. Vidare handlar det om kyrkans konkreta liv inom de palestinska områdena, hennes handlingsfrihet, hennes personal och hennes rättsliga ställning. Dessutom behandlas frågor om hennes kyrkor och kultplatser liksom hennes aktiviteter inom det sociala och karitativa området och inom medieområdet. Avslutningsvis behandlas också skatte- och egendomsfrågor.

Vatikanen och den palestinska befrielserörelsen PLO slöt i februari 2000 ett första avtal i form av en principförklaring. År 2004 inrättades en bilateral kommission för att konkretisera avtalen. Under påven Benedictus XVI:s resa till Betlehem kom man överens om att intensifiera detta arbete. Under ledning av Vatikanens vice utrikesminister och en högt uppsatt palestinsk företrädare arbetade man senare på konkreta utkast till text. Sedan slutet av 2013 talar Heliga stolen alltid om ”den palestinska staten”.

Kathpress 2015-05-13