Amazonassynoden i Rom vill ”ge en uppbrottssignal”

De båda tyska kyrkliga hjälporganisationerna Misereor och Adveniat hoppas att genom den av påven Franciskus sammankallade synoden om Amazonas, den 6–27 oktober i Vatikanen, kunna ”ge en signal till uppbrott”. Ledarna för de båda organisationerna, Pirmin Spiegel och Michael Heinz, skriver i ett gemensamt förord till den tyska översättningen av agendan för konferensen, som skall äga rum i oktober, att ”en omvandling av politik, ekonomi, teknik, samt inte minst kyrkan vore möjlig”. Adveniat och Misereor offentliggjorde denna version av Instrumentum laborispå onsdagen och den kan laddas ned från Internet.

Synoden, i vilken biskopar och andra företädare för kyrkan deltar, kommer att dryfta nya former av själavård i områden där det råder prästbrist, stärkandet av de inföddas rättigheter och den ekologiska situationen i den art- och råvarurika urskogsregionen i Latinamerika.

Det handlar, enligt Spiegel och Heinz, om ”att reagera på tidens utmaningar och lyssna till Anden, som kräver försvar av människornas liv, folken och skapelsen”. Genom synoden bekräftar kyrkan sin bestämda vilja att verka för en värld i vilken såväl klimat- och miljörättigheter som social rättvisa råder.

Legal och illegal gruvdrift, utbyggnad av vattenkraft, gator och lantbruk i industriell skala förstör lokala förhållanden och naturen i Amazonasområdet, heter det vidare. Adveniat och Misereor har genom sin samverkan med människor och organisationer på platsen gjort många missförhållanden och orsakerna till dessa kända. Tillsammans med dem vill man ”kasta om rodret och ställa in alla styrmedel mot klimatvänlighet”.

Samtidigt skall mötet i Vatikan verka för en omvandling av kyrkan betonar Adveniatordföranden Heinz och Misereorordföranden Spiegel. Det gäller att lämna alla ”bekväma zoner” och gå ut till ytterkanterna, ”dit där människorna inte räknas och inte har några rättigheter”. I stället för romersk centralisering förordas decentralisering, ”så att de lokala kyrkorna själva kan avgöra sådant som direkt angår dem”.

Framtiden tillhör en ”mångfacetterad och lyssnande kyrka”, som värdesätter vad infödda, afroamerikaner, kvinnor bosatta vid floder, bönder och kvinnor i städer levt av i sin tro. Därvidlag var det passande att översättningen av Instrumentum laborispublicerades på minnesdagen av dominikanen Bartolome de las Casas (1484/85–1566). Han var en de första försvararna av de inföddas rättigheter.

Det art- och råvarurika Amazonasbäckenet täcker omkring 7,5 miljoner kvadratkilometer och omfattar områden i Brasilien, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam, Venezuela, samt franska Guyana, ett departement tillhörigt Frankrike. I dessa nio länder lever en infödd befolkning på 3 miljoner människor, sammansatt av 390 olika folk och nationaliteter.

Kathpress 2019-07-17