Påven uppmanar religionsledare i Korea till fredsinsats

Påven Franciskus uppmanar religionsledare i Korea till en insats för fred och icke-våld. De måste i ord och handling göra motstånd mot ”rädslans berättelse” och mot ”hatets retorik”, sade han vid ett möte med en interreligiös dialog från Korea under lördagen i Vatikanen. Franciskus underströk att han ständigt ber för fred och försoning för det koreanska folket.

Den koreanska biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Kim Hee-jong, gästade under veckoslutet Vatikanen, tillsammans med ett tjugotal företrädare för olika trosgemenskaper i Korea. Besöket ägde rum inom ramen för en interreligiös pilgrimsfärd.

Franciskus betonade att kyrkan i synnerhet efter Andra Vatikankonciliet (1962–1965) har slagit in på den ”ofta svåra dialogens väg”. Det handlar framför allt om att tillsammans med andra religioner arbeta för det gemensamma goda och för freden. Då är öppenhet nödvändig, men också den ömsesidiga respekten för rätten till liv, säkerhet och samvets-, religions- och yttrandefrihet.

Världen förväntar sig svar från religionerna i olika frågor och ett gemensamt engagemang, sade han. Som exempel nämnde han människovärdet, hunger, och fattigdomen, liksom även ett avståndstagande från våld, ”i synnerhet varje form av våld som missbrukar Guds namn och vanhelgar religionen”, men han nämnde också korruption och ”krisen för familjen, ekonomin, ekologin och inte minst för hoppet”.

Den koreanska biskopskonferensen, med säte i sydkoreanska Seoul, har efter de senaste nordkoreanska robottesterna uppmanat till ökade fredsansträngningar. Ärkebiskop Kim förmedlade till den italienska nyhetsbyrån SIR bedömningen att det skulle kunna bli ett fredsavtal mellan Nord- och Sydkorea. Nordkorea litar på den katolska kyrkan och man upprätthåller ”fortfarande en förtroendefull förbindelse”. Biskopskonferensen representerar endast kyrkan i Sydkorea. I Nordkorea är varje form av kyrklig verksamhet förbjuden.

Kathpress 2017-09-02