Stopp för prästlös kommuniongudstjänst i Santa Rosa

Prästbristen i USA har lett till ökad förekomst av gudstjänst i prästs frånvaro med kommunionutdelning, ledd av lekfolk, systrar eller diakoner. Biskop Robert Vasa av Santa Rosa har nu beordrat sina församlingar att upphöra med detta, då det ”strider mot Heliga stolens instruktioner”.

Från och med den 1 augusti ska stiftets församlingar övergå till att, om ingen präst finns tillgänglig, hålla bön enligt tidegärden eller fira Ordets liturgi som daglig gudstjänst. Den instruktion som gäller från 2004 säger att en biskop ska vara försiktig med att tillåta kommuniongudstjänst i prästs frånvaro, särskilt om det är möjligt att fira mässa söndagen före eller efter.

Biskopen förtydligar även att det under Ordets liturgi endast är diakoner som får predika, om präst saknas, samt att den som uppdragits att bära sakramentet till sjuka och hembundna inte under några omständigheter får förvara sakramentet i det egna hemmet.

Den praxis som varit vanlig ”är omtyckt men är inte i enlighet med Heliga stolens instruktioner. Vår respekt för den heliga eukaristin kräver att vi tar kyrkans direktiv på största allvar.”

Red 2018-08-08

Källa: Catholic Herald