Admissio – på tröskeln till sakramenten

av MAGNUS ANDERSSON
Andra Vatikankonciliet beslöt att ritualet för dop av vuxna skulle revideras men också att ett gradvis uppbyggt katekumenat med ursprung i fornkyrkan skulle återinföras i förnyad form. Denna ordning för den kristna initiationen av vuxna består av tre etapper, som markeras med var sin liturgiska handling: den första är upptagning i katekumenatet, den andra är admissio med namninskrivning, den tredje är firandet av dopets, konfirmationens och eukaristins sakrament under påskvakan.

Med admissio, som normalt firas på första söndagen i fastan av stiftets biskop i domkyrkan, påbörjas en intensiv andlig förberedelse som kallas för reningens och upplysningens tid. I admissio väljer och upptar kyrkan de katekumener som genom sin personliga inställning syns väl beredda att ta emot initiationssakramenten kommande påsk.

Innan admissio kan firas liturgiskt kräver kyrkan av katekumenen en inre och yttre omvändelse, tillräckliga kunskaper i trosläran samt tecken på kristen kärlek och tro. I själva gudstjänsten ska deras viljeyttring samt biskopens ställningstagande manifesteras och som ett tecken på sin trohet skriver de sina namn i de kallades bok. Admissio som alltså sker med sådan högtidlighet framstår därmed som katekumenatets huvudmoment.

Sedan 2007 bjuder biskop Anders Arborelius in katekumener med faddrar och från och med 2008 även de som skall upptas i kyrkans fulla gemenskap med faddrar och katoliker som inte fullbordat sin initiation med faddrar till mässa med admissio och namninskrivning i S:t Eriks katolska domkyrka första söndagen i fastan.

S:t Eriks katolska domkyrka.
Foto: Wikipedia.

Före mässan håller kardinalen i en av domkyrkans samlingslokaler en timmes katekes där han förklarar centrala katolska begrepp som kanske inte är så kända för dem som skall bli katoliker. I den högtidliga mässan får sedan faddrarna till katekumenerna efter predikan besvara frågor om katekumenerna börjat gå på trons väg och deltagit troget i undervisningen.

Kardinal Anders Arborelius.

Därefter skriver katekumenerna sin namnteckning i de kallades bok och kardinalen säger: ”Ni har nu blivit utvalda att få ta emot de sakrament som förenar er med Guds kyrka.” Därefter får de blivande konvertiternas faddrar liknande frågor och kardinalen säger: ”Kyrkan ser och bejakar er längtan att ta emot den helige Andes insegel och inta er plats vid Kristi eukaristiska måltid.” Mässan fortsätter med en förbön och särskild bön för de som blivit utvalda att ta emot initiationssakramenten kommande påsk.

Antalet deltagare har ökat för varje år. I år, med firande i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm den 10 mars, deltog 15 katekumener och 32 blivande konvertiter tillsammans med sina faddrar från sex olika församlingar.

Magnus Andersson 2019-03-20
Koordinator i Stockholms katolska stift