Påvens fredsbudskap

Påven Benedictus XVI:s fredsbudskap inför nyåret 2006 handlade om förhållandet mellan sanning och fred. Han skriver att terrorism inspireras av både nihilism och fundamentalism, och att bägge dessa riktningar har ett felaktigt förhållningssätt till sanningen.

Det var år 1968 som påven Paulus VI (1963–1978) började fira den 1 januari som världsdag för freden och skriva ett särskilt budskap för dagen. Paulus VI uppmanade hela världen att fira nyåret som en fredshögtid, men det var få som hörsammade hans inbjudan, och fredsdagen den 1 januari har därför förblivit något typiskt katolskt, vilket var precis vad Paulus VI ville undvika. Sedan dess har dock påvarna varje år valt ett tema och skrivit ett budskap inför denna världsdag för freden. I dessa budskap, som publiceras i december några veckor före själva nyåret, kommenterar påvarna frågor som enligt katolsk syn är särskilt viktiga och aktuella för freden i världen. Benedictus XVI:s första fredsbudskap presenterades i Vatikanen den 13 december och bär titeln: ”Fred i sanningen”.

Den nye påven börjar med att betona hur viktig frågan om freden är för honom personligen.

”Redan namnet Benedictus, som jag antog när jag valdes till påve, pekar på mitt övertygade engagemang för freden. Namnet Benedictus skall påminna dels om Europas skyddshelgon, som inspirerade en fredlig kultur i hela denna världsdel, dels om påven Benedictus XV, som fördömde det första världskriget som ’en meningslös slakt’ och försökte övertyga alla parter om att det fanns goda skäl till fred.”

Påven menar att övertygelsen om att det finns en sanning inte behöver leda till konflikter utan tvärtom borde leda till fred.

”’Fredens sanning’ är att alla människor hör till en och samma familj”, skriver han. Betonar man det som skiljer för mycket strider det mot denna grundläggande sanning. Vi måste öka medvetenheten om att alla har samma öde, som i sista hand går bortom denna värld, för att man skall kunna sätta värde på historiska och kulturella skillnader på rätt sätt utan att skapa motsättningar. Tvärtom bör man söka samförstånd med dem som hör till andra kulturer. Det är dessa enkla sanningar som gör freden möjlig.

Idag hotas freden på ett dramatiskt sätt av terrorismen. Terrorism inspireras inte bara av nihilism utan också av religiös fanatism, som man idag ofta kallar fundamentalism, skriver påven. Han argumenterar på följande sätt för att belysa att båda bygger på ett felaktigt förhållningssätt till sanningen:

”De har olika ursprung och kommer till uttryck i olika kulturella sammanhang, men gemensamt för nihilism och fundamentalism är ett farligt förakt för människan och hennes liv, och i sista hand för Gud själv. Grunden för detta är nämligen en förvridning av sanningen om Gud. Nihilismen förnekar att han finns, fundamentalismen tecknar en karikatyr av hans kärleksfulla och barmhärtiga ansikte och ersätter honom med avgudar som man skapat till sin egen avbild.

I vår tid fortsätter sanningen om freden att hotas och förnekas på ett dramatiskt sätt av terrorismen, som med hot och brott kan tvinga världen att leva i oro och osäkerhet. Mina föregångare Paulus VI och Johannes Paulus II har flera gånger sagt att terroristerna bär på ett fruktansvärt ansvar och för-dömt deras galna dödsplaner. Dessa planer inspireras av en tragisk och omskakande nihilism, som påven Johannes Paulus II beskrev så här: ’Den som dödar genom terrordåd föraktar mänskligheten och har inget hopp om livet eller framtiden. I det perspektivet blir det möjligt att hata och förstöra allting.’ Terroristiska planer och dåd inspireras och får sin näring inte bara av nihilism utan också av religiös fanatism, som idag ofta kallas fundamentalism. Johannes Paulus II förstod redan från början hur farlig den fanatiska fundamentalismen är och varnade för anspråket att tvinga på andra sina egna övertygelser om sanningen med våld i stället för att ge dem möjligheten att acceptera den i frihet. Han skrev: ’Att göra anspråk på att tvinga på andra med våld det man anser vara sant är att förbryta sig mot människans värdighet och i sista hand mot Gud, vars avbild människan är.’”

Den fullständiga texten på engelska: www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/index_en.htm