Biskoparna lyssnar på Amazonas folk före synoden

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Catholic News Service om ett förberedande möte som hållits i Colombias huvudstad Bogota i mitten av augusti inför biskopssynoden om Amazonas som ska äga rum i oktober i Vatikanen.

Mötet har gett de biskopar som ska delta i synoden en möjlighet att få förslag och att lyssna på invånarna i Amazonasområdet. Påven Franciskus ”vill synliggöra Amazonas folk och lyssna till deras oro, deras lärdom, deras spiritualitet”, sade biskop Joaquín Pinzón Güiza. ”Som biskopar ska vi inte bara ta våra tankar till synoden utan också det som finns i vårt folks hjärta.”

Amazonas 110 biskopar liksom representanter från andra biskopskonferenser och 32 observatörer, däribland ledare för urbefolkningen, kommer att närvara vid synoden.

Synoden kommer att fokusera på hur kyrkans arbete kan förbättras i det vidsträckta men sparsamt befolkade ekosystemet i Amazonas. En utmaning är bristen på präster som innebär att katoliker inte får tillgång till sakramenten och ibland inte ens kan fira söndagsmässa på grund av detta.

”Eukaristin är centrum för vår tro, och både påven Johannes Paulus II och påven Benedictus XVI sade båda, att utan den kan kyrkan inte byggas […] Vi behöver reflektera över hur vi kan hjälpa våra bröder och systrar i dessa fattiga och övergivna samhällen att bli fullvärdiga medlemmar i den katolska kyrkan.” Det sade kardinal Pedro Barreto Jimeno, vice ordförande för Pan-Amazonian Church Network REPAM, under mötet i Colombia.

Ett av de ämnen som kommer att diskuteras under synoden i höst är därför möjligheten att prästviga äldre gifta män.

Synoden kommer att också att arbeta med andra problem som Amazonasregionen möter i form av skogsskövling, destruktiv gruvdrift och hot mot ledare för urbefolkningen.

”Vårt nuvarande ekonomiska system söker vinst, men glömmer bort omsorg. Det är ett system som dödar människor och urbefolkningen är särskilt sårbar”, sade kardinal Barreto.

Colombias president Ivan Duque uppmanade biskoparna att ta upp frågan om droghandeln. Stora områden av regnskogen har skövlats av droghandeln för att ge plats för odling av kokabuskar för kokainframställning. På mötet föreslogs att kyrkan kan ta upp dessa frågor i predikningar och undervisning, då kyrkan når människor genom att röra vid deras andliga sida.

Synodens förberedelser har mött kritik genom en skrift av den tyske kardinalen Walter Brandmüller, där han anklagar arbetsdokumenten att vara heretiska då den beskriver regnskogen som en plats för gudomlig uppenbarelse. Han kritiserar också synoden för planerna att involvera sig i sociala frågor och miljöfrågor. I Colombia har däremot urbefolkningen brett välkomnat synodprocessen.

Fanny Cuiro, en ledare för ursprungsbefolkningen menar att ”Det faktum att påven har inkluderat urbefolkningen i sin handlingsplan är redan det en seger för oss.” Cuiro växte upp i ett område där befolkningen exploaterades i årtionden av gummiindustrin och har sett hur kyrkans arbete har förändrats över åren. ”Från början hade vi en besvärlig relation med kyrkan, men nu är präster och nunnor vänner. Vi litar på dem och vi kan tala med dem om våra planer för framtiden.”

Red. 2019-08-20

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här