Böner av den helige Thomas

Av Thomas av Aquino

Allmän bön
Förläna mig, o barmhärtige Gud, att till ditt namns ära och förhärligande ivrigt efterträngta, visligen efterforska, klart uppfatta och helt uppfylla allt som är dig välbehagligt. Amen.

Före studierna
Outgrundlige Skapare, du som har tryckt din vishets eviga sigill på de trenne änglakörerna
och i underbar ordning givit dem en plats högt över stjärnehimlen, du, som till den största skönhet har samordnat världsalltets delar, du som nämnes ljusets och visdomens sanna källa och upphöjda urgrund värdigas med en stråle av din klarhet genombryta mitt förstånds töcken och skingra du det dubbla mörker, vari jag är född, synden och okunnigheten!
Du som kan göra ett barns mun vältalig, bilda du min tunga och ingjut i mina läppar din välsignelses nåd.
Giv mig skarpsinnighet att uppfatta och kraft att kvarhålla det inlärda, giv mig skicklighet och lätthet att ständigt lära alltmer, giv mig förmågan att tolka dunkla satser, giv mig riklig nåd att väl uttrycka mina tankar! Grundlägg Du begynnelsen, handled Du fortgången, fullända Du avslutningen,
Du som är sann Gud och människa, och lever och regerar i evigheters evighet. Amen.

Före den heliga Nattvarden
Allsmäktige, evige Gud, se, jag vill gå fram till din enfödde Sons, vår Herre Jesu Kristi sakrament.
Som en sjuk vänder jag mig till lifsens Läkare,
oren söker jag misskundsamhetens källa, blind, den eviga klarhetens glans, fattig och hjälplös nalkas jag himlens och jordens Herre.
Fördenskull bönfaller jag dig vid din oändliga, överflödande nåd, att Du ville läka min skröplighet, avtvätta min orenhet, upplysa min blindhet, rikta mitt armod, kläda min nakenhet.
Förunna mig, o Herre, att icke blott mottaga tecknet på Vår Herres lekamen och blod, utan även detta teckens nåd och kraft.
O, förbarmandets Gud! Giv att din enfödde Sons Vår Herre Jesu Kristi lekamen, som han bildat av Jungfrun Maria,
nu av mig måtte så anammas,
att jag får bliva inlemmad i hans mystiska lekamen
och bliva räknad bland hans lemmar.
O, över allt älskade Fader! Giv mig nåden, att en gång ansikte mot ansikte evärdliga få skåda din älskade Son,
som jag nu som pilgrim vill mottaga i beslöjad gestalt.
Han som med Dig lever och regerar i Den Helige Andes enhet nu och förutan all ända. Amen.

Efter den heliga Nattvarden
Jag prisar Dig, helige Herre, allsvåldige Fader, evige Gud,
att Du med vår Herres Jesu Kristi dyra lekamen och blod
värdigats mätta mig syndare, mig, din ovärdige tjänare
icke på grund av några mina egna förtjänster
utan blott som ett särskilt ynnestbevis av din misskundsamhet.
Nu beder jag Dig, att denna heliga måltid ej må varda mig
till dom och fördömelse,
utan till förlåtelse och frälsning, genom din bemedling.
Den varde för mig en trons rustning och en den goda viljans sköld.
Må den bortjaga alla mina skröpligheter,
Må den döda all ond lusta och begärelse i mitt hjärta.
Må den i mig föröka kärleken och tålamodet, ödmjukheten och lydnaden och alla dygder.
Må den bliva mitt starka försvar mot alla fienders försåt, både de osynligas och de synligas.
Må den fullkomligt stilla alla mina lidelser, både kroppens och själens.
Må den bliva bandet, som knyter mig fast vid Dig, Du ende sanne Gud och må den hjälpa mig att lyckligen fullända mitt lopp.
Jag beder Dig nu också, att Du ville föra mig, syndare
till det outsägliga gästabudet,
varest Du tillika med Din Son och Den Helige Ande
är dina helgons sanna ljus, fulla mättnad, evärdliga glädje och fullkomliga sällhet. Genom samme Kristus vår Herre. Amen.

Ur mässan på Kristi Lekamens Fest 
O, Gud, som i detta underbara sakrament har efterlämnat oss ett minnestecken av din pina,
vi bedja Dig, att Du ville förläna oss nåden
att så vörda din lekamens och ditt blods heliga hemligheter,
att vi städse inom oss må känna din återlösnings frukter. Amen.

Giv oss, o Herre, vi bedja Dig,
att vi i evigheten må mättas genom åtnjutandet av din guddom,
som undfåendet av din helga lekamen och ditt blod här i tiden förebildar. Amen.

Gode Herde, Bröd och Ordet,
Jesus, svält är livet vordet.
Spis ger Du, förvisst jag tror det.
Visa oss då bröllopsbordet
en gång uti lifsens land!
Du som allting vet och känner,
Föd oss här, fast öknen bränner.
Giv oss där med helga männer,
samma bord och samma vänner
samma arv på himlens strand! Amen. Alleluja.

 

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)