Brev till Credo

Av Kardinal van Rossum

Brev till Credo från Hans eminens kardinal van Rossum. Prefekt för propagandan.

Rom, 6 april 1921.

Högvördige Herre!

Med stor tillfredsställelse har jag läst de sista numren av Eder tidskrift ”Credo”, och jag har ävenledes blivit underrättad om det goda, som den uträttat bland katolikerna i Edert land, ja, till och med bland sådana som tyvärr stå vår heliga Kyrka fjärran.

Jag är förvissad om, att Credo alltid skall få det mest gynnsamma mottagande från lekmännens sida och att prästerna däri skola finna en fruktbärande plattform för att därifrån utöva sin apostoliska verksamhet och att de för detta ändamål alltid skola vara villiga att samarbeta med Eder.

Må Herren välsigna alla Edra mödor och alla ansträngningar av den katolska pressen i Edert land, som hos Eder liksom överallt för närvarande är det mest verksamma medlet för att utbreda och försvara vår heliga Religion (qui chez vous, comme partout, est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour propager et défendre notre sainte Religion).

Personligen sänder jag Eder av hela mitt hjärta den heliga välsignelsen.

Eder mycket tillgivne

[Handskriven namnunderskrift]