[Credos böcker]

Av B. D. Assarsson

Vintern 1929–1930 har riktat den nordiska katolska litteraturen med några verk av ny typ. En bok med betraktelser enligt den helige Ignatius av Loyolas system bjudes oss sålunda av pater R. Wickl. Adventsbetragtninger. Oversat af Ellen Wahl. I kommission hos St. Ansgars Boghandel. H. C. Ørstedsvej 10, København. Ännu mera än själva betraktelserna intresserar författarens personlighet som lyser genom hela framställningen: ett barnafromt, älskvärt, innerligt bayerskt gemyt, som levat sig in i den heliga historien. Mottot för den betraktande själen som fördjupar sig i denna bok är: »Frisk som Naturen og glad i vor Messias». En annan uppmaning som ständigt upprepas däri lyder: »Kom og se Jesus».

Från denna vackra fromhetsbok med sina betagande bilder är steget långt till de två norska översättningarna av högintellektuella engelska originalskrifter som utgivits hos H. Aschehoug & Co, Oslo: G. K. Chesterton. Den katolske Kirke og Konversion och Hilaire Belloc. Den katolske Kirke og Historien. När man tänker på de till utstyrsel och ibland även till innehåll rätt torftiga katolska skrifter, som för någon tid sedan plägade utgivas i Norge, blir man slagen av kontrasten. Särskilt Chestertons skrift är ett mästerverk. Här möter man helt andra resonnemanger och bevis än i de gamla populära kontroversskrifterna, en rikedom på träffande iakttagelser av konversionens olika stadier, praktiskt sunt förnuft på alla punkter i stället för det alltför luftiga teoretiserandet, som glömmer konversionspsykologien för konversionslogiken. Varken Chesterton eller Hilaire Belloc hör till de lättlästa författarna, men det lönar mödan att studera dem med nödig uppmärksamhet och eftertanke. Priset på dessa utmärkta skrifter är överkomligt.

På sista tiden komma friska och värmande vindar från det katolska Finland. För sådana som blott ha blick för kvantitativa värden i det katolska arbetet: antalet kyrkor, präster, systrar, skolor m. m. erbjuder den finländska katolicismen föga av intresse. Men det finnes också kvalitativa värden. 1929 heter en filosofisk-litterär kalender, som utgivits av akademici i Helsingfors, en idéernas modejournal, som ger en bild av de problem, som för närvarande mest sysselsätter finlandssvensk akademisk ungdom. I denna intressanta bok, som utgivits på Söderström & Co. Förlagsaktiebolag, Helsingfors, finna vi också tvenne uppsatser av utpräglat katolsk karaktär: Generationen som gick förlorad av Stig Rurik Malmström och Livsgestaltning av Credos medarbetare Jarl Gallén. Dessa båda uppsatser ha av kritiken räknats som de mest intresseväckande i hela boken. Något liknande torde icke ha förekommit i något av våra övriga skandinaviska länder. Det är en nyhet som man hälsar med något av den roade och generade släktstolthet, som det blir i syskonringen, då en yngre broder utmärkt sig och till och med i ett avseende hunnit om de äldre bröderna.

Till och med inom den katolska barnlitteraturen har Finland skänkt oss ett originalarbete: Min egen läsebok. Läsmetod för små barn. Utarbetad av Ph. A. LiljefäIt. I. Något sådant hade den katolske uppfostraren i Finland och Sverige icke vågat drömma om. Våra statsskolor avkristnas sakta men säkert. Man märker detta, också på läroböckerna där religionen får allt mindre och mindre utrymme. Hur trösterikt är det då icke att läsa en bok som denna. Här märker man också i de första läsestyckena, att religionen i våra katolska hem och skolor ligger till grund för allt och gång på gång omtalas. Här berättas om en katolsk familj med tre små barn: Frans, Gunvor och Olle. Vi följa deras liv under alla årets tider, vi höra att barnen gärna bedja morgon- och aftonbön, göra korstecknet och gå flitigt i kyrkan. Också i deras skola härskar en utpräglat kristlig anda. De få höra berättelser ur bibliska historien, men också vackra sagor och trevliga berättelser. De få goda förmaningar men också vackra leksaker. Liljefält är att gratulera till det goda resultatet. Framställningen ledsagas ständigt av tilltalande bilder. Man längtar blott efter den utlovade fortsättningen.
________

Till redaktionen har sänts från Herders Verlag, Freiburg im Breisgau: Anton Huonder. Zu Füssen des Meisters. Band 4. Die Morgendämmerung. Innehåller betraktelser över Kristi barndom, särskilt avsedda för präster. Tihamér Toth. Cristus und die Jugend. Den högt skattade författaren är professor i Budapest. En intressant bekantskap, frisk och originell. Finnland. Natur, Mensch, Landschaft von Dr. Hans Schrepfer. Med kartor och bilder i gott urval. Vill också vara en vägvisare till förståelse för nordisk natur och nordiskt folklynne. G. J. Ebers. Katholische Staatslehre und volksdeutsche Politik. Betraktelser över katolsk kristendom och aktuell tysk politik.