Credos böcker

Peter Schindler: De romerske Katakomber. Pris 20 öre. (Udgivet af Folkeuniversitetsudvalget. I Kommission ved Jespersen og Pios Forlag. København 1931.)
Förutom den i sista numret av Credo 1931 recenserade ståtliga boken Vesterledens Munkevæsen har av samme författare utkommit ett häfte innehållande synnerligen intressanta upplysningar om Roms katakomber. Författaren låter oss få en inblick i deras historia från den äldsta kristna tiden, varefter resultaten av de olika forskningsarbeten som – efter det katakomberna vilat i glömska i 400 år – påbörjades år 1578, och sedan fortsattes ända in i våra dagar. Av stort intresse är beskrivningen av de fynd som gjorts: Mariabilder från 1:a århundradet, inskrifter och graffiler ifrån 70-talet, olika kristna symboler, målerier och skulpturer m. m.

Ma Visite à Thérèse Neumann: (Maison de la Bonne Presse. 5 rue Bayard, Paris 8:e.) Översättning från norskan av Per Skansen. 
Lars Eskelands bok om sitt besök hos Therese Neumann i Konnersreuth, förut utgiven på norska, har i dagarna utkommit i fransk översättning av Herr Per Skansen, medarbetare i Credo, jämte en biografi över bokens författare.

Severin Rüttger: Das Buch der Gottesfreunde. Vom Leben und Leiden, Kämpfen und Siegen heiliger Menschen dem Volk und der Jugend erzählt. Herder & C:o G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung. Freiburg im Breisgau 1931. 
Severin Rüttgers bok, »Das Buch der Gottesfreunde» är en bok för unga och gamla i alla yrken och stånd.

Författaren har givit sig in på den svåra uppgiften att giva nytt liv åt de gamla helgonlegenderna och han har lyckats sällsynt väl. Det är en rad av olika länders helgon, biskopar, konungar, martyrer och jungfrur som draga förbi, ännu lidande och stridande på jorden som vi, men alla segrande. Särskilt uppmuntrande föredömen för alla dem som vilja vandra framåt på helgelsens törnbeströdda väg.

Språket är kraftigt och stilrent och trots den lätta och fängslande tonen, är legendstilen hela tiden mästerligt genomförd. Gestalterna leva. – Bilderna fulländas och bli yttermera levande genom de utsökta teckningarna av Tilde Eisgruber.

F. Astrue, Kannik i Grenoble: Introibo Ad Altere Dei. Pris 40 öre. Katolsk Boghandel. København. Titelvignette av Birgitte West. 
Författaren vill med ovannämnda broschyr, som han kallar »Den aandelige Messe», visa att »alla Kyrkans barn äro präster» – som Den helige Ambrosius säger till de troende i Milano – samt därigenom delaktiga i det heliga prästämbetet. Huru detta kall kan utövas och huru denna andliga mässa kan läsas, framställer författaren här på ett klart och praktiskt och på samma gång varmt och innerligt sätt. Boken är till god hjälp och vägledning för det andliga livet.

Gustaf Armfelt: Biskop Nils Hermansson. Pris 50 öre. 
Bristen på svensk litteratur angående Linköpingsbiskopen från 1300-talet, Nils Hermansson (St. Nicolaus Hermanni) har gjort att man i allmänhet har alltför liten kännedom om denne »fullödige representant för våra fäders tro». Visserligen har professor H. Schück i Autografisk Tidskrift för Sverige publicerat en avskrift om St. Nice H. (förvarad i British Museum i London) men först i dagarna ha vi, genom Gustaf Armfelts broschyr, fått en lättillgänglig och medryckande skildring av förf. till den sköna hymnen: »Rosa rorans bonitatem». När man slutat läsningen av hans liv och verksamhet, kvarstår bilden av en föregångsman i andlig storhet, kraft och ödmjukhet.